Gönderen: ankarahukuk | Şubat 21, 2007

DEVLET MEMURLARI KANUNU (2)

HER SINIFIN SON AYLIK DERECESİ VE EN ÇOK AYLIK MİKTARI:

Madde 153 – (Mülga madde: 23/12/1972 – KHK 2/5 md.)

KATSAYI:

Madde 154 – (Değişik madde: 13/07/1993 – KHK – 486/24 md.)

Aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlarına çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı ile memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak

taban aylık katsayısı üçer veya altışar aylık dönemler itibariyle uygulanmak üzere Genel Bütçe Kanunu ile tespit olunur. Ancak mali yılın ikinci yarısında, memleketin ekonomik gelişmesi genel geçim şartları ve

Devletin mali imkanları gözönünde bulundurulmak suretiyle Bakanlar Kurulu bu katsayıları ikinci yarının tamamı veya üçer aylık dönemleri itibariyle uygulanmak üzere değiştirmeye yetkilidir.

Katsayılardaki değişiklik aylıklarda artış veya eksiliş sayılmaz.

MEMURLARA ÖDENECEK AYLIK TUTARLARI:

Madde 155 – (Değişik madde: 31/07/1970 – 1327/56 md.)

Bu kanunun 36 ncı maddesinde yer alan sınıflara ait gösterge tablosundaki rakamların, genel bütçe kanununda o yıl için tespit edilen katsayı ile çarpılması sonunda bulunacak miktar, sınıfların derece ve kademelerindeki memurların aylık tutarlarını gösterir.

YURT DIŞINDA AYLIKLAR:

Madde 156 – (Değişik madde: 31/07/1970 – 1327/57 md.)

Kurumların yurt dışı kuruluşlarına dahil kadrolarında görev alan Devlet memurlarının aylıkları, 155 inci maddeye göre tespit edilen aylık tutarından, alınacak vergi ve kanunlar gereğince yapılacak bütün kesintiler indirildikten sonra (Kefalet Sandığı kesintileri hariç) kalan kısmın, Devlet Personel Başkanlığı Dışişleri ve Maliye bakanlıklarının görüşüne dayanılarak Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilecek emsal ile çarpılmasından hasıl olacak miktar üzerinden ödenir. Asıl aylığın ödeme miktarı ile emsali tutarı arasındaki fark, her türlü vergiden müstesnadır.

Bu emsal her yıl Bütçe Kanununda gösterilir.

DIŞ MEMLEKETLER AYLIK KATSAYISI:

Madde 157 – (Değişik madde: 23/12/1972 – KHK 2/1 md.)

156 ncı maddede yazılı katsayılar her yabancı memleketin ekonomik durumu, para ve geçim şartları ile memurun temsil görevi ve aile yükümlülüğü gözönünde tutulmak suretiyle saptanır ve aynı usul uyarınca değiştirilir.

ADAYLARIN AYLIKLARI:

Madde 158 – (Değişik madde: 30/05/1974 – KHK/12; Aynen kabul: 15/05/1975 – 1897/ 1 md.)

Herhangi bir sınıfta aday olarak göreve başlayanlar bu Kanunun 54 üncü maddesindeki esaslara göre, girecekleri derecenin hak edecekleri kademe aylığını alırlar.

Aday memurlara, asaletleri tasdik edilinceye kadar kademe ilerlemesi uygulanmaz.

ASALETİ ONAYLANAN MEMURLARIN KADEME İLERLEMELERİ:

Madde 159 – (Değişik madde: 30/05/1974 – KHK/12; Aynen kabul: 15/05/1975 – 1897/1 md.)

Adaylık süresi sonunda bu Kanun hükümlerine göre asıl memurluğa atananların adaylıkta geçirdikleri süreler, kademe ilerlemelerinde ve derece yükselmelerinde değerlendirilir.

KADEME İLERLEMESİNDE VERİLECEK AYLIK:

Madde 160 – Kademe ilerlemesinde memur bir ileri kademeye ait göstergeye tekabül eden aylığı alır.

Bir yıl içinde birden fazla kademe ilerlemesi olamaz.

DERECE DEĞİŞİKLİĞİNDE VERİLECEK AYLIK:

Madde 161 – (Değişik madde: 12/02/1982 – 2595/10 md.)

Derece yükselmesi veya daha aşağı bir dereceye atama halinde,

A) (Değişik bent: 26/06/1984 – KHK 241/8 md.) Bulunduğu dereceden yukarı derecelere atanan memur;

a) 68 nci maddenin (B) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yeni girdiği derecenin ilk kademe göstergesine,

b) Yeni girdiği derecenin ilk kademe göstergesi evvelce iktisap ettiği göstergeden düşük ise, iktisap ettiği göstergeye eşit olan kademenin göstergesine,

Tekabül eden aylığı alır.

Alt derecede eşit göstergeli kademede geçirilen süre dikkate alınır.

B) Kazanılmış hak aylık derecelerinden daha aşağı bir dereceye atanan memur, kazanılmış hak aylık dereceleri saklı kalmak kaydıyla,

a) Atandığı derecede eski derecesinde almakta olduğu kademe göstergesine,

b) Atandığı derecede eşit gösterge yok ise, eski göstergesine en yakın kademenin göstergesine,

Tekabül eden aylığı alır.

BAŞKA SINIFA GEÇEN MEMURUN ALACAĞI AYLIK:

Madde 162 – (Mülga madde: 31/07/1970 – 1327/61 md.)

İSTİSNAİ MEMURLUKLARDAN AYRILANLARIN DURUMU:

Madde 163 – (Değişik madde: 31/07/1970 – 1327/62 md.)

İstisnai memuriyetlere:

a) Bu Kanuna tabi kurumlardan atanmış olanlar, ayrıldıkları sınıfa dönmek istedikleri takdirde, istisnai memuriyetlerde geçirmiş oldukları süre, bu Kanunda derece terfii için belirtilen esaslara göre girebilecekleri yeni derecenin tayininde normal derece terfii sürelerine karşılık sayılır.

Bu gibilerin, derece terfii süresine karşılık sayılan süreden geri kalan kısmı kademe terfiinde dikkate alınır.

Bu gibiler, aynı şartlardan faydalanarak, 71 inci madde hükümlerine uyulmak kaydiyle, başka bir sınıfa da girebilirler.

b) Bu Kanuna tabi olmıyan kurumlardan atananlar, bu Kanuna tabi kurumlarda bir göreve atanmayı istedikleri takdirde, istisnai memuriyette geçirilen süre (a) fıkrasındaki esaslara göre ve girilecek derecenin sınav veya seçmesini başarmak kaydiyle, derece ve kademe ilerlemesine sayılır. Bu gibiler için adaylık hükümleri uygulanmaz.

AYLIĞIN ÖDEME ZAMANI VE ESASLARI :

Madde 164 – (Değişik madde: 30/05/1974 – KHK/12; Aynen kabul: 15/05/1975 – 1897/1 md.)

Memurlara aylıkları her ayın başında peşin ödenir. Emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde o aya ait peşin ödenen aylık, geri alınmaz.

Sözleşmeli personelin ücretleri sözleşme şartlarına göre; geçici personelin gündelikleri gün hesabıyla hafta veya ay sonlarında ödenir.

(Ek fıkra: 05/07/1991 – KHK 433/2 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin 05/05/1992 tarih ve E.1991/ 33, K.1992/32 say ılı Kararı ile; Yeniden düzenlenen fıkra: 18/05/1994 -KHK- 527/7 md.) Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta bulunan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri (sözleşmeli statüdeki personel dahil) ile kamu ve özel kesimde iş kanunlarına göre istihdam edilen işçilere çeşitli adlar altında yapılan nakdi ve ayni nitelikteki tüm ödemelerin hesaplanma kolaylığını ve basitliğini sağlamak amacıyla, bordro düzenlemesine, tahakkuk ve ödeme işlem ve sürelerine ilişkin esas ve usulleri tesbit etmeye, aydan daha kısa ya da daha uzun sürelerde yapılan ödemelerin aylık dönemler itibariyle tahakkuk ettirilmesi ve ödenmesine karar vermeye Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.

(Ek fıkra: 05/07/1991 – KHK-433/2 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin 05/05/1992 tarih ve E.1991/33, K.1992/32 say ılı Kararı ile; Yeniden düzenlenen fıkra: 18/05/1994 -KHK- 527/7 md.)Üçüncü fıkra kapsamına giren personelin her türlü özlük haklarının ve tahakkuk işlemlerinin belli merkezlerden yapılabilmesi ve ödemelerin bankacılık sistemi aracılığı ile gerçekleştirilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmaya ve gerekli tedbirleri almaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.

AÇIKTAN ATANMADA AYLIĞA HAK KAZANMA :

Madde 165 – (Değişik madde: 23/12/1972 – KHK 2/1 md.)

Bir göreve açıktan aday veya asıl memur olarak atananlar, göreve başladıkları günden itibaren aylığa hak kazanırlar.

Bu suretle göreve başlamada ilk aylık, gün hesabiyle ay sonunda ödenir.

KADEME İLERLEMESİNDE AYLIĞA HAK KAZANMA :

Madde 166 – (Değişik madde: 12/02/1982 – 2595/11 md.)

Kademe ilerlemesinde Devlet Memuru, bu ilerlemeye müstehak olduğu tarihi takip eden ay başından itibaren aynı derecenin bir ileri kademesine ait aylığa hak kazanır.

DERECE DEĞİŞİKLİĞİNDE AYLIĞA HAK KAZANMA:

Madde 167 – (Değişik madde: 30/05/1973 – KHK 5/7 md.)

Derece yükselmesinde veya daha aşağı derecelere atamada memur, yükseldiği veya atandığı derecenin görevine başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren bu derecenin 161 inci maddeye göre kazandığı kademe aylığını alır.

(Ek fıkra: 12/02/1982 – 2595/12 md.) Ancak, yürütülmekte olan görevin niteliğinde bir değişme olmaması halinde derece yükselmesine ilişkin onayın geçerlilik tarihini takip eden ay başından itibaren bu derecenin 161 inci maddeye göre kazandığı kademe aylığını alır.

BAŞKA BİR SINIFA GEÇMEDE AYLIĞA HAK KAZANMA:

Madde 168 – (Mülga madde: 23/12/1972 – KHK 2/5 md.)

GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLEN MEMURLARIN AYLIKLARI:

Madde 169 – (Değişik madde: 28/03/1988 – KHK. 318/3 md.)

Bulundukları yerden başka yerlerdeki görevlere nakledilen ve 62 nci maddede belirtilen süre içinde yeni görevlerinde işe başlayan memurlarla, yer değiştirme suretiyle başka kurumlara atanan memurların aylıkları, işe başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren yeni görev yerinde ödenir. Eski görev yerinde alınan aylıklar için kurumlar arasında herhangi bir hesaplaşma yapılmaz.

İZİN VEYA GEÇİCİ GÖREVDE İKEN GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLEN MEMURLARIN AYLIKLARI:

Madde 170 – (Değişik madde: 23/12/1972 – KHK 2/1 md.)

Kanuni izinlerin kullanılması sırasında veya geçici bir görevde iken asıl görev yeri değiştirilen memurların aylıkları, izin veya geçici görevin sona ermesine kadar eski görev yerlerinde kadro tasarrufundan ödenir.

SAYMAN VE SAYMAN MUTEMETLERİNİN DEVİR SÜRELERİ VE AYLIKLARI:

Madde 171 – (Değişik madde: 23/12/1972 – KHK 2/1 md.)

Hesaplarını, yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan saymanların aylıkları bir ay ‘ ı aşmamak üzere devir sonuna kadar eski görev yerlerinde, kadro tasarrufundan ödenir.

Sayman mutemetleri için devir süresi 15 gündür.

GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLENLERDEN ESKİ GÖREVLERİNE DEVAMLARI TEBLİĞ EDİLENLERİN AYLIKLARI:

Madde 172 – (Değişik madde: 23/12/1972 – KHK 2/1 md.)

Görev yerleri değiştirilen memurlardan görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenlerin aylıkları eski görev yerlerinde kadro tasarrufundan ödenir.

VEKALET AYLIĞINA HAK KAZANMA:

Madde 173 – (Mülga madde: 23/12/1972 – KHK 2/5 md.)

VEKALET GÖREVİNİN FİİLEN YAPILMASI ŞARTI:

Madde 174 – Vekalet aylıklarının ödenebilmesi için görevin fiilen yapılması şarttır.

VEKALET, İKİNCİ GÖREV AYLIK VE ÜCRETLERİ İLE DİĞER ÖDEMELER:

Madde 175 – (Değişik madde: 30/05/1974 – KHK/12; Değiştirilerek kabul: 15/05/1975 – 1897/1 md.)

Bir göreve vekaleten atanan memurlara vekalet edilen görevin kadro derecesinin birinci kademesinin üçte biri, açıktan atananlara ise (Köy ve kasaba imamlığı kadrolarına atananlara 146 ncı maddede yazılı

asgari ücret aylık tutarından aşağı olmamak üzere) üçte ikisi verilir. Bulundukları yerden başka bir yerdeki bir göreve vekalet suretiyle atananlara, Harcırah Kanununun geçici görevle başka yere gönderilenlere

ilişkin hükümleri uygulanır.

(Ek fıkra: 04/07/2001 – 631 S.KHK/5. md.) Ancak, kurum içinden veya diğer kurumlardan vekalet edenlere vekalet aylığı ödenebilmesi için, vekilin asilde aranan şartları taşıması zorunludur.

(Değişik fıkra: 26/06/1984 – KHK 241/9 md.) 88 inci maddeye göre ikinci görev verilen memurlara, bu görevleri karşılığında aylık ödenebilmesi için boş bir kadroya ait görevin ikinci görev olarak yürütülmesi

gerekir. Bu şekilde görevlendirilenlere, görevlendirildikleri kadro derecesinin ilk kademe aylığının üçte ikisi ödenir. Ancak, baştabip ve baştabip yardımcılığı hizmetlerinin ikinci görev olarak yürütülmesi halinde

kadro şartı aranmaz ve bu hizmetleri yürütenlere almakta oldukları aylığın üçte ikisi ikinci görev aylığı olarak ödenir.

(Değişik fıkra: 22/08/1989 – KHK – 378/4 md) Açıktan vekil olarak atananlar bu Kanunla memurlara tanınan sosyal haklardan da yararlanırlar ve bunlara ödenecek vekalet aylığının hesabına memuriyet taban

aylığı da dahil edilir.

DERS VE KONFERANS ÜCRETLERİ:

Madde 176 – (Değişik madde: 03/04/1998 – 4359/1 md.)

Bu Kanunun değişik 89 uncu maddesine göre kendilerine ders görevi verilenlere ders saati başına gündüz öğretimi için 80, gece öğretimi için 90 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile

çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir.

Bu ücretler;

a) Özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine,

b) Kurumların eleman yetiştirmek üzere açtıkları mesleki okullarda ve eğitim merkezlerinde görevli yönetici ve öğretmenlere, cezaevlerinde görevli öğretmenlere, kurs, seminer ve hizmet içi eğitim faaliyetlerinde

görevlendirilen öğretmen ve memurlara,

c) Alanlarında master doktora derecesini almış olan öğretmenlere, %25, alanlarında doktora derecesini almış olan öğretmenlere ise %40 fazlasıyla ödenir.

Bu madde kapsamında ücretle ders vermek üzere yükseköğretim kurumlarından görevlendirilen öğretim elemanlarına 2914 sayılı Kanun hükümlerine göre ek ders ücreti ödenir.

Konferans ücreti her yıl bütçe kanunlarında gösterilir.

YOLLUK GİDERLERİ VE GÜNDELİKLERİ:

Madde 177 – Bu Kanun hükümlerine tabi Devlet memurlarından bir görevin ifası için sürekli veya geçici olarak görev yerinden ayrılanların yol giderleri ve gündelikleri, yolluklar hakkındaki özel kanun hükümlerine göre ödenir.

Sözleşmeli olarak çalıştırılanların yol masrafları ile gündelikleri sözleşmelerindeki şartlara göre ödenir.

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ:

Madde 178 – (Değişik madde: 05/07/1991 – KHK-433/3 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin 05/05/1992 tarih ve E.1991/33, K.1992/32 say ılı Kararı ile, Yeniden düzenlenen madde: 18/05/1994 – KHK – 527/8 md.)

A) 99 ve 100 üncü maddeler hükümleri uyarınca tespit olunan günlük çalışma saatleri dışında;

a) Salgın hastalık ve tabii afetler gibi olağanüstü hallerin olması (Bu hallerin devamı süresince),

b) Fabrika, atelye, şantiye, işletme gibi yerlerde İş Kanununa tabi olarak işçi çalıştıran kurumlarca hizmetin gereği olarak işçi ile birlikte çalışma saatleri ve günü dışında çalışmanın zorunlu bulunması.

hallerine münhasır olmak üzere, yapılan fazla çalışmalar ücretle karşılanır.

Yukarıda sayılan hallerde yaptırılacak fazla çalışmanın süresi ve saat başına ödenecek ücret Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir

B) (İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin 14/02/1997 tarih ve E: 1997/20, K: 1997/32 say ılı Kararı ile; Yeniden düzenleme: 03/04/1998 – 4359/4. md.) Kurumlar gerektiği taktirde personelini günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti vermeksizin çalıştırabilirler. Bu durumda personele yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verilir. Ancak, bu suretle verilecek iznin en çok on günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek yılı içinde kullandırılabilir.

Fazla çalışmanın uygulama esas ve usulleri Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenir.

Milli İstihbarat Teşkilatı mensuplarına ödenecek fazla çalışma ücretleri ve diğer hususlar Başbakan tarafından onaylanacak bir talimatla tesbit edilir.

TEMSİL GİDERLERİ VE YÖNETMELİĞİ:

Madde 179 – Hangi kurumlarda hangi sınıf ve kadrolardaki Devlet memurlarının görevler icabı temsili mahiyette masraf yapabilecekleri ve bu masrafların sarfı ile ilgili usul ve şartlar ve bunların sarf alanları ilgili kurumların görüşleri alınarak Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı ile birlikte hazırlanacak bir yönetmelikle belirtilir.

SÜREKLİ GÖREVLE YURT DIŞINDA BULUNAN MEMURLARIN AYLIKLARI:

Madde 180 – (Değişik madde: 30/05/1974 – KHK/12; Aynen kabul: 15/05/1975-1897/1 md.)

Sürekli görevle yurt dışına atanan memurların aylıkları görevlerine başladıkları tarihten itibaren; sürekli görevle yurt dışına gönderilen veya kurumların yurt dışı kuruluşlarına dahil kadrolarında görev alan

memurlardan görevlerine başladıktan sonra yurt içinde veya yurt dışında başka bir göreve atananların aylıkları ise atanma emrinin tebliği tarihini izleyen onbeşinci gün sonuna kadar 156 ncı maddedeki esaslara

göre ödenir.

Yurt dışında bulunanlardan yerlerine atananların gelişine kadar bekleme emri alanların aylıkları, atama emirlerinin tebliğ tarihinden itibaren, iki ayı geçmemek üzere aynı maddeye göre ödenir.

(Ek fıkra: 04/07/2001 – 631 S.KHK/6. md.) Sürekli görevle yurt dışına atanan memurlara, yıllık izin ile 181 inci maddede belirtilen hal dışında, yurt içinde geçirilen süreler için yurt dışı aylığı ödenmez. Ancak,

yurt dışı görev süresince toplam dört ayı geçmemek üzere, yurt içinde yataklı tedavi kurumlarında yatarak görülen tedavi süresince 156 ncı maddeye göre belirlenen emsal katsayının 1/3’ü esas alınarak yurt

dışı aylığı ödenir.

YURT DIŞINDAKİ MEMURLARDAN GEÇİCİ GÖREVLE MERKEZE ÇAĞRILANLARIN AYLIKLARI:

Madde 181 – Sürekli görevle yurt dışına gönderilen Devlet memurları, geçici görevle en çok bir ay süre ile merkeze çağrılabilir. Bu süre içinde aylığı katsayılı ödenir.

YURT DIŞINDA GÖREVLİ MEMURLARDAN FARKLI KATSAYILI MEMLEKETE ATANANLARIN AYLIKLARI:

Madde 182 – Yukardaki maddelerde gösterilen memurların, aylıklarına uygulanmakta bulunan ödeme katsayılarından farklı ödeme katsayısı uygulanan bir başka memlekete naklen atanmalarında 180 inci madde hükmü uygulanır.

HAZARDA EĞİTİM VE MANEVRA İÇİN SİLAH ALTINA ALINANLARIN AYLIKLARININ ÖDENMESİ:

Madde 183 – Hazarda muvazzaflık hizmeti dışında eğitim ve manevra maksadiyle silah altına alınan Devlet memurlarının aylıkları kendi kurumlarınca tam olarak ödenir.

Devlet memurlarından rütbeli olanların rütbe aylığı tutarı, bağlı bulundukları kurumdan aldıkları aylık tutarından fazla olanlara, aradaki fark askeri kurumlarına katılmaları veya yeni rütbeyi kazandıkları tarihten itibaren silah altında bulundukları sürece Milli Savunma Bakanlığı tarafından ödenir.

SEFERDE MUVAZZAFLIK HİZMETİ DIŞINDA SİLAH ALTINA ALINAN MEMURLARIN AYLIKLARININ ÖDENMESİ:

Madde 184 – Seferde muvazzaflık hizmeti dışında, silah altına alınan Devlet memurlarına rütbeli olsun olmasın silah altında bulundukları sürece aylıkları aşağıdaki hükümlere göre ödenir.

A) Yedek subay, yedek askeri memur ve yedek astsubay olanların rütbelerine ait aylıkları Milli Savunma Bakanlığınca ödenir.

Bunların aylıkları bağlı bulundukları kurumdan aldıkları aylık tutarından eksikse aradaki fark kurumlarınca ödenir.

B) (A) bendi dışında kalan ve rütbesiz memurların aylıklarının tamamı kurumlarınca ödenir.

SEFER HALİNE GEÇİŞTE SİLAH ALTINDA BULUNAN MEMURLARIN AYLIKLARI:

Madde 185 – Sefer haline geçiş sırasında 183 üncü maddeye göre silah altında bulunan Devlet memurlarının aylıkları adı geçen maddeye; sefer haline geçişten sonraki aylıkları 184 üncü maddeye göre ödenir.

SİLAH ALTINA ALINMAZDAN ÖNCE KADROLARINDAN AÇIKTA BULUNANLARIN AYLIKLARI:

Madde 186 – Hazarda eğitim ve manevra veya seferde muvazzaflık hizmeti dışında silah altına alınan Devlet memurlarından, silah altına alınmazdan önce kadroları kaldırılanlar, görevden uzaklaştırılanlar hakkında, silah altında bulundukları sürece aşağıdaki hükümler uygulanır:

A) Bunlardan yedek subay, yedek askeri memur veya yedek astsubay olanların rütbe aylıklarının açık aylıklarından fazla veya eksik olmasına göre haklarında 183 ve 184 üncü madde hükümleri uygulanır.

B) (A) bendi dışında kalan ve rütbesiz memurlara kanuni hakları olan açık aylığının verilmesine devam olunur.

KISIM – VI: SOSYAL HAKLAR VE YARDIMLAR

EMEKLİLİK HAKLARI:

Madde 187 – Devlet memurlarının emeklilik ve malullük hallerinde kendilerinin, ölümleri halinde dul ve yetimlerinin sahip bulundukları haklar emeklilik kanunlarıyla düzenlenir.

HASTALIK VE ANALIK SİGORTASI:

Madde 188 – A) Devlet memurlarının hastalık, analık ve görevden doğan kaza ile mesleki hastalık,

B) Devlet memurlarının eşleri ve bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve çocuklarının hastalık ve analık,

C) Bir kanuna dayanılarak emekli veya malullük aylığı alanların (Sosyal Sigortalar Kurumunca uygulanan iş kazaları ile meslek hastalıkları, malullük ve yaşlılık sigortalarından gelir veya aylık bağlananlar hariç) hastalık ve analık,

Ç) (C) bendinde belirtilen emekli veya malullük aylığı alanların aile fertlerinin hastalık ve analık,

D) Bir kanuna dayanılarak dul veya yetim aylığı alanların (Sosyal Sigortalar Kurumundan gelir veya aylık alanlar hariç) hastalık ve analık.

Hallerinde, gerekli sosyal sigorta yardımları sağlanır.

Bu sigorta yardımları özel kanunlarla düzenlenir.

Bu sigortalardan tanınan hak ve sağlanan yardımlar, genel sosyal sigorta rejimleri ile kabul edilen hak ve yardımlardan az olamaz.

YENİDEN İŞE ALIŞTIRMA:

Madde 189 – Malullük aylığı bağlanan Devlet memurlarından çalışma gücünün artırılabileceği umulanlar eski sınıflarında veya yeni sınıf veyahut meslekte çalışabilmelerini sağlamak üzere işe alıştırılmaya tabi tutulabilirler.

İşe alıştırmanın ne suretle ve hangi esaslara göre yapılacağı özel kanununda gösterilir.

EK SOSYAL SİGORTA VE YARDIMLAŞMA:

Madde 190 – (Mülga madde: 12/02/1982 – 2595/19 md.)

MEMURLARIN SOSYAL TESİS İHTİYAÇLARI:

Madde 191 – (Yeniden düzenlenen madde: 29/11/1984 – KHK 243/29 md.)

Devlet Memurları için lüzum ve ihtiyaç görülen yerlerde çocuk bakımevi ve sosyal tesisler kurulabilir.

Bunların kuruluş ve işletme esas ve usulleri Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye ve Gümrük Bakanlığınca birlikte hazırlanacak genel yönetmelikle belirlenir.

DEVLET MEMURLARI İÇİN KONUT KREDİSİ:

Madde 192 – (Yeniden düzenlenen madde: 29/11/1984 – KHK 243/30 md.)

Devlet Memurlarından T. C. Emekli Sandığına tabi hizmeti 10 yıl ve daha fazla olanlara, istekleri üzerine Toplu Konut Fonundan özel şartlarla ve öncelikle konut kredisi verilebilir.

Bu krediden faydalanma şartları ile kredi borcunun memurlardan tahsili ve her yıl ödenecek toplam kredi tutarı gibi diğer hususlar Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.

DEVLET MEMURLARI İÇİN KONUT:

Madde 193 – (Değişik madde: 31/07/1970 – 1327/69 md.)

Devlet memurlarının lüzum ve zaruret görülen yerlerle kiralık konut ihtiyaçları, İmar ve İskan Bakanlığınca tespit edilerek Bakanlar Kurulunca onanacak programlar gereğince, genel ve katma bütçelere her yıl konulacak ödeneklerle tesis edilecek fondan karşılanır.

Bu madde hükmü özel kanunlarla düzenlenir.

BAZI DEVLET MEMURLARI İÇİN KONUT TAHSİSİ:

Madde 194 – (Mülga madde: 09/11/1983 – 2946/12 md.)

MAHRUMİYET YERİ ÖDENEĞİ:

Madde 195 – (Mülga madde: 02/12/1993 – 3920/2 md.)

ÖDEME USULÜ VE MAHRUMİYET YERİ DERECESİ:

Madde 196 – (Mülga madde: 02/12/1993 – 3920/2 md.)

MİKTARI:

Madde 197 – (Mülga madde: 02/12/1993 – 3920/2 md.)

MAHRUMİYET YERİ ÖDENEĞİNİN ÖDENME USULÜ:

Madde 198 – (Mülga madde: 02/12/1993 -3920/2 md.)

ÖĞRENİM BURSLARI VE YURTLARI:

Madde 199 – Mahrumiyet yerlerinde çalışan Devlet memurları görev yerlerinde çocuğunun girmesi gereken orta dereceli okul bulunmadığı takdirde, bu dereceli okullarda okuma hakkını kazanmış bulunan çocuklarını yatılı okullarda okutmak isterlerse, pansiyon ücret indiriminden faydalanırlar.

Bu indirim her yıl bütçe kanunu ile tesbit olunan pansiyon ücretlerinden en azının çocukların her biri için %50 ‘si oran ındadır. İndirim sonucunda meydana çıkan fark Devlet bütçesinden ödenir.

Ancak, memurlar çocuklarını daha yüksek ücretli okul pansiyonlarından veya Milli Eğitim Bakanlığının denetimi altında faaliyette bulunan özel pansiyonlardan faydalandırmak isterlerse aradaki ücret farkı kendileri tarafından ödenir.

SINIFTA KALAN ÇOCUKLAR İÇİN BURS VERİLEMİYECEĞİ:

Madde 200 – Pansiyonlarda ücret indiriminden faydalanan memurların çocukları sınıfta kalırlarsa aynı sınıf için ikinci sene bu haktan faydalanamazlar.

MAHRUMİYET YERİNDEN BAŞKA YERE ATANAN, ÖLEN, EMEKLİYE AYRILANLARIN BURS HAKLARININ DEVAMI:

Madde 201 – Öğrenim yılı içinde mahrumiyet yeri ödeneğine tabi olmayan yerlerdeki bir göreve atanan veya ölen veyahut emekliye ayrılan memurların çocukları için yapılan indirim, bulundukları ders yılı sonuna kadarı kendi isteğiyle atananlar için de, atandıkları tarihteki taksit dönemi sonuna kadar devam eder.

AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ:

Madde 202 – Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir.

(Değişik fıkra: 27/06/1989 – KHK – 375/10 md.) Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 300,

çocuklarından herbiri için de 50 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir. Ancak ikiden fazla çocuk için aile yardımı ödeneği verilmez. Eşlerden birine iş akdi

veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir.

(Ek fıkra: 09/04/1990 – KHK-418/7 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin 05/02/1992 tarih ve E.1990/22, K.1992/6 say ılı Kararı ile; Yeniden düzenlenen fıkra: 18/05/1994 -KHK- 527/9 md.) Bu fıkrada yer alan

gösterge rakamlarını 5 katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Dul memurların çocukları için yukarıki fıkralar hükmü uygulanır.

Boşanma veya ayrılık vukuunda mahkeme bu yardımın hangi tarafa ve ne oranda verileceğini de kararında belirtir.

Devlet memurunun, geçimini sağladığı üvey çocukları için de bu ödenek verilir.

AİLE YARDIMI ÖDENEĞİNİN ÖDEME USULÜ:

Madde 203 – Aile yardımı ödeneği Devlet memurlarına her ay aylıklariyle birlikte ödenir.

Karı ve kocanın her ikisi de memur iseler bu ödenek yalnız kocaya verilir.

Aile yardımı ödenekleri hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve borç için haczedilemez.

AİLE YARDIMI ÖDENEĞİNE HAK KAZANMA:

Madde 204 – Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği; çocuk için ödenen yardıma da çocuğunun doğduğu tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanır.

AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ HAKKINI KAYBETME:

Madde 205 – Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneği hakkını eşinden boşanma veya eşinin ölümü, çocuk için ödenen yardım ödeneği hakkını da çocuğun ölümü veya 206 ncı maddedeki hallerin vukuunu takip eden ay başından itibaren kaybeder.

ÇOCUK İÇİN AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ VERİLMİYECEK HALLER:

Madde 206 – Aşağıdaki hallerde çocuklar için aile yardımı ödeneği verilmez:

1. Evlenen çocuklar,

2. 19 yaşını dolduran çocuklar, (19 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocuklarına 25 yaşını dolduruncaya ve yüksek öğrenim yapmakta bulunan erkek çocuklar için 25 yaşını geçmemek üzere öğrenimlerini bitirinceye kadar ve çalışamıyacak derecede malullükleri resmi sağlık kurulu raporu ile tesbit edilenler için süresiz olarak ödeneğin verilmesine devam olunur.)

3. Kendileri hesabına ticaret yapan veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışan çocuklar (Öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç),

4. Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar.

DOĞUM YARDIMI ÖDENEĞİ:

Madde 207 – (Değişik fıkra: 20/06/1984 – KHK 241/11 md.) Devlet memurlarından çocuğu dünyaya gelenlere 75 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktarda doğum yardımı ödeneği verilir.

(Değişik fıkra: 20/06/1984 – KHK 241/11 md.) Ana ve babanın her ikisi de Devlet memuru iseler ödenek yalnız babaya verilir. Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği yapılan doğum yardımı ödeneği daha yüksek ise, memur olan eşe ayrıca doğum yardımı ödeneği ödenmez, daha düşük ise yalnız aradaki fark ödenir.

Mahkemelerce verilen ayrılık süresi içinde doğan çocuklar için bu yardım anaya verilir.

Doğum yardımı Ödeneği hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmaksızın saymanlarca derhal ödenir. Bu yardım borç için haczedilemez.

ÖLÜM YARDIMI ÖDENEĞİ:

Madde 208 – (Değişik fıkra: 06/07/1995-KHK-562/4 md.) Devlet memurlarından: memur olmayan eşi ile ikiden fazla dahi olsa aile yardımı ödeneğine müstahak çocuğu ölenlere en yüksek Devlet memuru aylığı (ek

gösterge dahil) tutarında, memurun ölümü halinde sağlığında bildiri ile gösterdiği kimseye, eğer bildiri vermemiş ise eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa ana ve babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine en yüksek

Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) tutarında, ölüm yardımı ödeneği verilir.

Ölüm yardımı ödeneği, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmaksızın saymanlarca derhal ödenir. Bu yardım borç için haciz edilemez.

Yurt dışında sürekli görevde bulunan memurlara verilecek ölüm yardımı ödeneğinde 156 ncı maddede yazılı katsayı uygulanmaz.

TEDAVİ YARDIMI:

Madde 209 – (Değişik madde: 30/05/1973 – KHK 5/8 md.)

(Değişik fıkra: 25/06/2003 – 4905 S.K./1. md.) Devlet memurları ile herhangi bir şekilde sağlık yardımından yararlanmayan eşlerinin veya bakmakla yükümlü bulundukları ana baba ve ikiden fazla dahi olsa aile

yardımı ödeneğine müstahak çocuklarının hastalanmaları halinde, evlerinde veya resmi veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında ayakta veya yatarak tedavileri kurumlarınca sağlanır. Ancak, tedavi ve yol

masraflarının ödenebilmesi için, tedaviye tabip raporu ile lüzum gösterilmesi şarttır.

(Değişik fıkra: 29/07/1998 – 4375/2 md.) Sağlık Bakanlığı (Milli Savunma Bakanlığında görevli personel için bu Bakanlık) tarafından yetkili kılınan tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarınca düzenlenen ve Sağlık

Bakanlığınca onaylanan raporlara göre yurtiçinde tedavilerinin mümkün olmadığı anlaşılan devlet memurları ile bunların eşleri, bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve aile yardımına müstehak çocukları tedavi

için yurtdışına gönderilirler. Bunların harcırahları ve tedavi giderleri kurumlarınca ödenir. Yurtdışında tedavi müddeti iki yılı geçemez. Bu müddet içinde acil haller hariç olmak üzere raporda gösterilen hastalıktan

başka yapılan tedavi giderleri ödenmez ve bu tedavi için müddet uzatılamaz. Tedavi süresi altı ayı geçtiği takdirde ilgili yabancı sağlık kurumundan alınan ve tedavinin devamı zaruretini gösteren rapor, sağlık

ataşeliği veya misyon şefliğince hastanın kurumuna ve Sağlık Bakanlığına gönderilir. Bu işlem, her altı ayda bir tekrarlanır.

Yurt dışında:

a) Sürekli görevde bulunan memurlarla eşlerinin, bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve aile yardımına müstehak çocuklarının,

b) Geçici görev, bilgi ve görgülerini artırmak veya staj yapmak üzere, yurt dışına gönderilen memurların,

Hastalanmaları ve mahalli usule göre tedavilerine lüzum gösterilmeleri halinde tedavi giderleri kurumlarınca karşılanır. Ancak, (a) ve (b) fıkraları kapsamına girenlerin (Geçici görevliler hariç), Dışişleri Bakanlığının

görüşü alındıktan sonra Maliye Bakanlığınca tesbit olunan esaslar dairesinde bulundukları ülkelerdeki uygulamalara göre kurumları tarafından mahallinde sigorta ettirilmeleri mümkündür. Bu takdirde, ilgililerin

sigorta primleri kurumlarınca, karşılanır, kendilerine ayrıca tedavi giderleri ödenmez.

(Değişik fıkra: 25/06/2003 – 4905 S.K./1. md.) Ayakta veya meskende tedavi halinde kullanılacak ilaç bedellerinin %20’si memur tarafından ödenir. Ancak, sağlık kurulu raporu ile belirlenen ve tüberküloz,

kanser, kronik böbrek, akıl hastalıkları, organ nakli ve benzeri uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıkların ayakta veya meskende tedavileri sırasında kullanılmasına lüzum gösterilen ilaçlardan, hayati

önemi haiz oldukları Sağlık Bakanlığınca tespit edilecek olanların bedellerinin tamamı kurumlarınca ödenir.

(Ek fıkra: 30/05/1997 – KHK-572/16 md.) Bu madde gereğince sağlanacak yardımlardan, topluma uyumu kolaylaştıracak her türlü ortopedik ve diğer yardımcı araç ve gereçlerin standartlara uygunluğu sağlanır.

CENAZE GİDERLERİ:

Madde 210 – (Değişik madde: 23/12/1972 – KHK 2/1 md.)

Devlet memurlarının ölümü halinde cenaze giderleri (cenazenin başka yere nakil dahil) kurumlarınca ödenir. Sürekli veya geçici görevle veyahut 78 inci maddeye göre yurt dışında bulunan Devlet memurlarından

ölenlerin ve yurt dışında sürekli görevlerde bulunanların eşleri, bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve (…) çocuklarının cenazelerini yurda getirmek için yapılması zorunlu olan giderler kurumlarınca karşılanır.

209 uncu madde ile bu madde hükümleri Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarının görüşleri alınmak suretiyle Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak yönetmeliğe göre uygulanır.

GİYECEK YARDIMI:

Madde 211 – Devlet memurlarından hangilerinin ne şekilde giyecek yardımından faydalanacakları Maliye Bakanlığı ile Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının birlikte hazırlıyacakları bir yönetmelik ile tesbit olunur.

YİYECEK YARDIMI:

Madde 212 – Devlet memurlarının hangi hallerde yiyecek yardımından ne şekilde faydalanacakları ve bu yardımın uygulanması ile ilgili esaslar Maliye Bakanlığı ile Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının birlikte

hazırlıyacakları bir yönetmelik ile tesbit olunur.

YAKACAK YARDIMI:

Madde 213 – (Mülga madde: 27/06/1989 – KHK 375/32 md.)

ZAM VE TAZMİNATLAR:

Ek Madde – (Ek madde: 31/07/1970 – 1327/71 md.; Değişik madde: 23/02/1995 – KHK-547/5 md.; Mülga madde; 04/07/2001 – KHK. 631/14. md.)

KISIM – VII: DEVLET MEMURLARININ YETİŞTİRİLMESİ

KURUMLARIN MEMURLARINI HİZMET İÇİNDE YETİŞTİRME ESASLARI:

Madde 214 – (Değişik madde: 31/07/1970 – 1327/72 md.)

Devlet memurlarının yetişmelerini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki görevlere hazırlamak amaciyle uygulanacak hizmet içi eğitim, Devlet Personel Başkanlığı tarafından ilgili kurumlarla birlikte hazırlanacak yönetmelikler dahilinde yürütülür.

EĞİTİM BİRİMLERİ:

Madde 215 – Her kurumda, yetiştirme faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve değerlendirmekle görevli bir “E ğitim birimi ” kurulur. Birden çok birim kurulan kurumlarda bunlardan biri “Merkez E ğitim Birimi ” ad ını alır.

EĞİTİM MERKEZLERİ:

Madde 216 – Kurumlar kendi eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere eğitim merkezleri açabilirler. Kurumlararası eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararnamesiyle, kurumlararası eğitim merkezleri de açılabilir.

Eğitim birim ve merkezlerinin kuruluş ve işleyişleri Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınmak suretiyle kurumlarınca hazırlanacak yönetmeliklerle düzenlenir.

DEVLET MEMURLARI EĞİTİMİ GENEL PLANI:

Madde 217 – Devlet memurları eğitimi genel planı, Maliye ve Milli Eğitim bakanlıklariyle Türkiye ve Orta – Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Devlet Planlama Teşkilatı ve ilgili kurumların görüşleri alındıktan sonra Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulu kararnamesiyle yürürlüğe konulur.

YURT DIŞINDA YETİŞTİRME:

Madde 218 – Devlet memurları, yabancı memleketlerin hizmetle ilgili kurumlarında veya yetiştirme – eğitim merkezlerinde de yetiştirilebilirler.

Bunlardan sınıflarının kapsadığı hizmetlerin niteliği bakımından, aynı zamanda belirli bir dalda öğrenim ve ihtisas yapması gerektiği kurumları ve Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığınca kararlaştırılmış olanlara öğrenim veya ihtisas yapma müsaadesi verilebilir.

Bu maddede söz konusu olan Devlet memurları hakkında 79 uncu madde hükümleri uygulanır.

RAPOR VERME:

Madde 219 – Kurumlar yıllık eğitim programlarına göre yapmakta oldukları eğitim çalışmalarının sonuçlarını her altı aylık dönemin bitiminden en geç bir ay sonra Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına bir raporla bildirmek zorundadırlar.

KOORDİNASYON VE DENETLEME:

Madde 220 – Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı kurumları yurt içi ve yurt dışı eğitim programlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında yol göstermek, yetiştirme faaliyetlerini koordine etmek ve denetlemekle görevlidir.

DEVLET MEMURLUĞUNA ELEMAN YETİŞTİRİLMESİ:

Madde 221 – Kurumlar belirli sınıflardaki memurluklara eleman yetiştirmek amaciyle:

A) Kendi bünyeleri içerisinde mesleki öğretim ve eğitim yapabilirler.

B) Yurt içindeki öğrenim kurumlarında öğrenci okutabilir ve ihtisas yaptırabilirler.

C) Dış memleketlerde öğrenci okutabilir ve ihtısas yaptırabilirler.

SEÇME USULÜ:

Madde 222 – Kurumlarca yurt içinde veya yurt dışında okutulacak öğrenciler yarışma sınavı ile seçilirler.

ÖĞRENCİ OKUTMA ŞARTLARINI DÜZENLİYEN YÖNETMELİKLER:

Madde 223 – Hangi kurumların ve sınıfların eleman ihtiyaçlarını karşılamak üzere okul ve kurslar açabileceği, yurt içinde veya dışında hangi öğrenim dallarında öğrenci okutabileceği, okutulacak öğrencilerin ayrılma ve seçilme usulleri, çalışmalarının izlenip denetlenmesi, çıkarılma veya geri çağrılma usulleri, ilgili kurumların ve Devlet Planlama Teşkilatının görüşleri alınmak suretiyle, Milli Eğitim ve Maliye Bakanlıklariyle Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının birlikte hazırlıyacakları yönetmeliklerde belirtilir.

Öğrenimi sırasında Devlet hesabına okuma hakkını kaybeden veya öğrenim kurumunu terk edenler için kurumlarınca yapılmış masraflar kendilerinden faizi ile birlikte tahsil olunur. Özel kanun ve yüklenme senedi hükümleri saklıdır.

MECBURİ HİZMET:

Madde 224 – (Değişik madde: 30/05/1974 – KHK – 12/1 md.; Aynen kabul: 15/05/1975 – 1897/1 md.)

İlgili Bakanlığın isteği, Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi ile Bakanlar Kurulunca belirtilen her derecedeki öğretim kurumları ve öğretim dalları dışında kalan kurum ve dallarda Devlet

tarafından okutulanlardan,

a) Yurtiçinde Devlet hesabına okutulan öğrenciler (Tatiller dahil) öğrenim süreleri kadar,

b) Yurtdışındaki öğretim kurumlarında Devlet hesabına öğrenimlerini bitiren öğrenciler (Tatiller dahil) öğrenim sürelerinin iki katı kadar,

Mecburi hizmetle yükümlüdürler.

(Değişik fıkra: 14/01/1988 – KHK – 311/2.md.) Yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere 3 ay ve daha fazla süre ile dış memleketlere gönderilen memurlara gönderilme şekillerine

bakılmaksızın yurtdışında kaldıkları sürenin iki katı kadar mecburi hizmet yüklenir.

Mecburi hizmet yükümlülüğünün 13/12/1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin a, b, d fıkraları kapsamına giren kurumlar arasında devri mümkündür. Mecburi hizmetle yükümlü bulunanlar, yarışma

sınavına tabi tutulmaksızın atanırlar.

MECBURİ HİZMETLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLER:

Madde 225 – (Değişik madde: 30/05/1974 – KHK/12; Değiştirilerek kabul: 15/05/1975 – 1897/1 md.)

Mecburi hizmetle yükümlü bulunanlar yetiştirme, eğitim veya staj sürelerinin bitiminden itibaren en çok iki ay içinde kurumlarına başvurmak zorundadırlar.

Bunlardan;

a) Başvurma tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde bir göreve atanmayanların mecburi hizmet yükümlülükleri kalkar. Mecburi hizmetin (d) fıkrasına göre krediye dönüştürülmesi istendiği takdirde bu süre istemin karara bağlandığı tarihten başlar. Bu durumun oluşuna kendi kusuru ile sebep olan memurlar bundan doğan zararı tazminle yükümlüdürler.

b) Başvurmayanlar veya atanma için gerekli belgelerini tamamlamayanlar yol giderleri de dahil olmak üzere, kendilerine kurumlarınca yapılmış bulunan bütün giderleri yüzde elli fazlasiyle ödemek zorundadırlar.

c) Atanıp da yükümlü bulundukları mecburi hizmeti bitmeden ayrılmış veya bir ceza sebebiyle memurluktan çıkarılmış olanlar mecburi hizmetlerinin eksik kalan kısmı ile orantılı tutarı yüzde elli fazlasiyle ödemek zorundadırlar.

d) Hizmetlerine lüzum olmadığına ilgili kurumun teklifi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşüne dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilenlerin mecburi hizmet yükümlülükleri krediye dönüştürülebilir.

e) İlk ve orta dereceli okullar ile, kurslarda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okutulan parasız yatılı öğrencilerin mecburi hizmetlerine, bu kanuna tabi kurum ve kuruluşlarda ihtiyaç olmaması halinde Milli Eğitim Bakanlığı bunların mecburi hizmet yükümlülüğünü kaldırmaya yetkilidir. Bu fıkraya göre kurumların, ihtiyaci olup olmadığı bir aylık süre verilmek ve Resmi Gazete ‘de ilan edilmek suretiyle tespit olunur.

Askerlikte geçen süre mecburi hizmetten say ılmaz.

Mecburi hizmetini yapmakta iken yasama organına seçilenlerin yükümlülükleri seçildikleri sürece ertelenir.

KISIM – VIII: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

DANIŞMA KURULLARI:

Madde 226 – (Değişik madde: 30/05/1974 – KHK/12; Aynen kabul: 15/05/1975 – 1897/1 md.)

Kamu personelinin yönetimi ile ilgili konularda görüşünden yararlanılmak üzere Danışma Kurulları kurulur.

Bu kurullar:

A) Yüksek Danışma Kurulu,

B) Kurum Danışma Kurulu,

Olmak üzere iki tiptir.

Yüksek Danışma Kurulu, kamu personeli yönetimi ile ilgili genel konularda istişari mütalaa vermek üzere merkezi bir teşekkül olarak kurulur.

Kurum danışma kurulu, kurum personeli yönetimi ile ilgili konularda, istişari mütalaa vermek üzere her kurumda kurulur.

Bu kurullar eşit sayıda idare temsilcileri ile personel temsilcilerinden meydana gelir.

YÜKSEK DANIŞMA KURULU:

Madde 227 – (Değişik madde: 30/05/1974 – KHK/12; Aynen kabul: 15/05/1975-1897/1 md.)

Kamu personeli yönetimi ile ilgili konularda istişari mütalaa vermek üzere kurulacak Yüksek Danışma Kurulunun idare temsilcileri şunlardır.

a) Bakanlar Kurulunca görevlendirilecek üç Bakanlık Müsteşarı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, iki Katma Bütçeli Kurum Genel Müdürü, iki Kamu İktisadi Teşebbüsü Genel Müdürü, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürü, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürü, T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürü,

b) Devlet Personel Başkanı ve Heyet Üyeleri,

c) Yüksek Öğrenim Kurulu Başkanlığınca görevlendirilecek iki öğretim üyesi (Profesör veya Doçent),

d) Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlıklarınca kendi kuruluşları içinden görevlendirilecek birer temsilci.

Bu kurulun personel temsilcilerinin seçimi, meslek kuruluşlarının üye adetleri oranında, bu kuruluşların yetkili organlarınca ve 231 inci maddede yazılı yönetmelikte belirtilecek usul ve şekiller dairesinde seçilir.

Bu kurul, Devlet Personel Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakanın, yokluğunda Devlet Personel Başkanının başkanlığında ve Bakanın uygun göreceği zamanlarda toplanır.

KAMU PERSONELİ YÜKSEK KURULU KARAR VERME USULÜ:

Madde 228 – (Mülga madde: 30/05/1974 – KHK 12/7 md.; Aynen kabul: 15/05/1975-1897/7 md.)

DEVLET MEMURLARI YÜKSEK KURULU:

Madde 229 – (Mülga madde: 30/05/1974 – KHK 12/7 md.; Aynen kabul: 15/05/1975-1897/7 md.)

DİĞER PERSONEL İÇİN KURULACAK KURULLAR:

Madde 230 – (Mülga madde: 30/05/1974 – KHK 12/7 md.; Aynen kabul: 15/05/1975 -1897/7 md.)

DANIŞMA KURULLARI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK:

Madde 231 – (Değişik madde: 30/05/1975 – KHK/12; Aynen kabul: 15/05/1975-1897/1 md.)

Yüksek Danışma Kurulunun personel temsilcilerinin nasıl seçileceği, bu kurulun çalışma usul ve esasları Devlet Personel Başkanlığı tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle tespit edilir.

Kurum Danışma Kurullarının kuruluşu, idare temsilcisi üyelerinin kimler olacağı, personel temsilcilerinin nasıl seçileceği, bunların çalışma usul ve esasları ilgili kurumun en üst amirince düzenlenir

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE ÇALIŞAN MEMURLARA UYGULANMIYACAK MADDELER:

Madde 232 – (Değişik madde: 23/12/1972 – KHK-2/1 md.)

Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliğinin, Askeri Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama Usulü Kanununun ve bunlar hakkında halen yürürlükte bulunan diğer mevzuatın uygulanmasını sağlama bakımından Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan sivil memurlar, sözleşmeli ve geçici personel ile işçiler hakkında bu kanunun;

Çalışma saatleri hakkındaki 99 uncu,

Günlük çalışma saatlerinin tespiti hakkındaki 100 üncü,

Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmette çalışma saat ve usulünün tespiti hakkındaki 101 inci, fazla çalışma ücreti hakkındaki 178 inci,

Görevden uzaklaştırmaya yetkilileri sayan 138 inci, maddeleri hükümleri uygulanmaz.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE ÇALIŞAN MEMURLARA UYGULANMAYA DEVAM OLUNACAK HÜKÜMLER:

Madde 233 – Bu kanunun 7 nci bölümünde yer alan “Disiplin” e ait 124,136 nc ı maddelerindeki hükümlerin Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan sivil memurlar ile sözleşmeli ve yevmiyeli personel hakkında uygulanmasından, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanun ve Yönetmeliği, Askeri Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama Usulü Kanunu ve konu ile ilgili diğer hükümleri saklıdır.

İKTİSADİ VE TİCARİ İLİMLER AKADEMİLERİ ÖĞRENİM ÜYELERİ VE YARDIMCILARINA UYGULANMIYACAK MADDELER:

Madde 234 – (Mülga madde: 23/12/1972 – KHK-2/5 md.)

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINCA DERHAL GEREKLİ GÖRÜLECEK KADROLAR:

Madde 235 – (Mülga madde: 31/07/1970 – 1327/73 md.)

22 OCAK 1962 TARİHLİ VE 1 SAYILI KANUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ:

Madde 236 – (22/01/1962 Tarih ve 1 sayılı Kanunun 1 inci maddesini değiştiren hüküm olup, sözkonusu kanun 09/10/1984 Tarih ve 3053 sayılı kanunun 6 ncı maddesiyle yürürlükten kaldırılmakla hükmü kalmamıştır.)

EK MADDELER

Ek Madde 1 – (Mülga madde: 25/06/1974 – 1765/ geçici m. 7)

Ek Madde 2 –

1 inci madde gereğince avans olarak ödenecek olan miktarlar Genel Muhasebe Kanununun avansa mutaallik hükümlerine tabi değildir.

Ek Madde 3 –

Bu Ödemeler hakkında 484 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi hükümleri uygulanır ve her aya ait ödemenin vergisi ayrı olarak hesaplanır.

Ek Madde 4 –

Bu kanuna göre yapılacak avans ödemelerinden 5434 sayılı Kanun gereğince emekli keseneği kesilmez ve 223 sayılı Kanun gereğince tasarruf bonosu tevkifatı yapılmaz. Avans 5434 sayılı Kanun ile Devlet

Memurları Kanununun tatbikatında müktesep hak sayılmaz.

Ek Madde 5 – (Mülga madde: 25/06/1977 – 1765/ geçici m. 7)

Ek Madde 6 –

İl Özel İdareleri memur ve hizmetlilerine ödenecek avanslar il özel idareleri bütçelerinden, belediyeler memur ve hizmetlilerine verilecek avanslar, belediyeler bütçelerinden ödenir.

İl özel idareleri ile belediyelere bağlı kuruluşların 3656 sayılı Kanuna tabi memur ve hizmetlilerine verilecek avanslar, bu kurumlar bütçelerinden ödenir.

Ek Madde 7 –

Bu kanun gereğince il özel idareleri ve belediyeler memur ve hizmetlilerine verilecek avanslar ilgili saymanlıklarca bu idareler bütçelerine gider yazılmak suretiyle ödeneğine mahsup edilir. Avansın ödeme ve mahsup

şekilleri, il özel idare memur ve hizmetlileri için il daimi komisyonunca, belediye memur ve hizmetlileri için belediye encümenince tayin ve tespit edilir.

01/03/1968 tarihinden, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar müterakim avansın ödeme şekli ve zamanı; il özel idareleri memur ve hizmetlileri için, il daimi komisyonlarınca, belediye memur ve hizmetlileri için,

belediye encümenlerince tayin ve tespit olunur.

GEÇİCİ SÜRELİ GÖREVLENDİRME:

Ek Madde 8 –

Bu kanuna tabi memurlara, 13/12/1960 tarih ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarda geçici süreli olarak görev verilebilir.

Yukardaki fıkraya göre geçici süreli olarak görevlendirilen memurların kadroları ile ilişkileri, kendi sınıf ve derecelerindeki terfi ve emeklilik hakları devam eder.

GEÇİCİ SÜRELİ GÖREVLENDİRME ŞARTLARI:

Ek Madde 9 – (Değişik madde: 15/05/1975 – 1897/1 md.)

Geçici süreli görevlendirme yoluyle başka bir görevde çalışan memurlar hakkında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) Ek madde 1 ‘e göre görevlendirilen memur, hem kendi s ınıf ve mesleğinin hem de geçici süreli olarak görevlendirildiği işin mevzuatına uymakla yükümlüdür.

b) Geçici süreli olarak görevlendirilen memurlar aylıklarını görevlendirildikleri kadrodan alırlar ve bu kadronun diğer haklarından yararlanırlar.

c) (Değişik bent: 27/09/1983 – 2902/1 md.) Geçici görevlendirilme memurun muvafakatı ile olur ve 2 yılı geçemez. Ancak, yurt dışına atanan koruma görevlileri için bu süre bir katına kadar uzatılabilir.

d) Geçici süreli görevlendirme yalnız 7 nci ve daha yukarı derecelere tahsis edilmiş görevler hakkında uygulanır. Geçici süreli görevlendirmenin memurun mesleği ile ilgili olması şarttır.

e) Geçici süreli görevlendirme, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü üzerine ilgili Bakanlıkların müşterek karariyle yapılır. Geçici süreli görevlendirmenin uygulanabileceği haller, şartlar, süresi, sicil ve sair

hususlar yönetmelikle belirtilir.

Ek Madde 10 –

Bu kanun konusu ile ilgili hükümler buna ek olarak yapılacak kanunlarda yer alır.

Ek Madde 11 – (Mülga madde: 23/12/1972 – KHK 2/5 md.)

Ek Madde 12 –

Bu Kanunun ve diğer personel kanunlarının uygulanması için Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı bu kanunlar kapsamına giren kurumlarla Devlet bütçesinden finanse edilen bütün kurumlarda

organizasyon ve metot araştırmaları, kadro analizleri ve diğer gerekli bütün incelemeleri yaparlar. Kadro talepleri ile ödenek taleplerinin uzun vadeli plan ve programlara dayanması şarttır.

Bu fonksiyonları yürütmek için Genel Kadro Kanunu ile Maliye Bakanlığına Devlet bütçe uzmanı ve Devlet Personel Başkanlığına Devlet Personel Uzmanı kadroları verilir.

Devlet bütçe uzmanları ile Devlet personel uzmanları, kurumlarda, kadro ve ödenek talepleri ile ilişkili her türlü incelemeleri yapmaya ve evrakı tetkik etmeye yetkilidir.

Diğer hususlar ve çalışma metotlarının ayrıntıları görev ve çalışma yönetmelikleri ile düzenlenir.

Ek Madde 13 –

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun yürürlüğe girmesi:

A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun halen yürürlükte olmayan hükümleri Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren yürürlüğe girer. (Aynı kanunun geçici 20 nci

maddesi hükmü saklıdır.)

B) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun aylık ödemeleri ile ilgili hükümleri 01/03/1970 tarihinden geçerli olmak üzere Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren uygulanır.

Ancak; 01/03/1970 ile Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başına kadar geçen süre için aşağıdaki şekilde işlem yapılır.

1. Her memurun Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği tarihteki durumu itibariyle ve bu kanun hükümlerine göre yapılan intibak sonucunda tespit edilen yeni derece ve kademe aylığı ile, 01/03/1970

tarihinden bu tarihe kadar, bu kanuna göre yapılacak intibaka esas olan asli görevinden dolayı ve kaldırılan hükümlere göre ödenen aylık, ücret, 4/10195 sayılı Kararname hükümlerine göre ödenen yevmiye,

işçi yevmiyesi, tazminat, ödenek gibi ödemeler arasındaki fark tespit edilir ve bu fark Bakanlar Kurulunca belirtilecek süre içinde ve tespit edilecek usule göre kendilerine ödenir. (Ek görev ücreti, vekalet ücreti,

fazla mesai ücreti ve 6245 sayılı Kanuna göre yapılan ödemeler bu mahsupta dikkate alınmaz.)

2. 01/03/1970 tarihi ile Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği ayı takip eden ay başına kadarki süre zarfında durumlarında değişiklik olan memurlara bu değişiklik dikkate alınarak yapılacak gerekli intibak

sonunda tespit edilecek fark 1 inci fıkra esasları dairesinde ödenir.

3. 01/03/1970 tarihi ile Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği ayı takip eden ay başına kadarki, süre içinde her ne şekilde olursa olsun görevinden ayrılan veya ölenlerin, görevden ayrıldıkları veya öldükleri

tarihteki durumlarına göre yapılacak intibak sonucunda 1 inci fıkra hükümlerine göre tespit edilecek fark kendilerine veya kanuni mirasçılarına ödenir.

Bu kanun kapsamı dışında kalmakla beraber ek geçici maddelerle aylık ve ücretleri tedvin edilen kurumlar personeline, bu kanun hükümlerine göre yapılacak aylık ödemelerinin başlangıç tarihi ve ödeme şekli

hakkında da yukardaki (B) bendi hükümleri uygulanır.

(Ek fıkra: 08/10/1973 – KHK 8/23 md.) Şu kadar ki, 3659 ve 2847 sayılı Kanunlara tabi personelin 9 aylık maaş farklarının hesabında 7244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi esasları dairesinde 2 aylık ücret

tutarında ödenmiş bulunan temettü, ikramiye ve primler dikkate alınmaz.

Bu Kanun kapsamına giren kurumlarla, Ek geçici maddelerle aylık ve ücretleri bu Kanuna tabi tutulan kurumlar personelinden 01/03/1970 – 01/12/1970 tarihlerine ait lehlerine net maaş farkı bulunmayanların,

bu süre için hesaplanacak emekli artış ve kesenekleri farkları ile Memur Yardımlaşma Kurumu kesenekleri kurumlarınca ödenir.

C) İptal: Anayasa Mahkemesinin 28/01/1971 tarih ve E. 1970/49, K. 1971/11 sayılı kararı ile.

D) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 188, 189 ve 193 üncü maddeleri, bu maddelerde söz konusu kanunların yürürlüğe konulduğu tarihte aynı kanunun geçici 3 ve 4 üncü maddeleri ile ek geçici 23 üncü

maddesi bu kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

E) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 195, 199, 202 ve 207 nci maddeleri 1970 mali yılında uygulanmaz. 2005 sayılı Kanunun pansiyon ücret indirimi hakkındaki 2 nci maddesi hükmü ile çocuk zammı

ödenmesine ilişkin 5049 ve doğum yardımı ödenmesine ilişkin 5504 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasına 1970 mali yılında da devam olunur.

F) Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başına kadar 1108 sayılı Maaş Kanununun değişik 13 üncü maddesinde yazılı yıllık 15 günlük izin, hizmet süresi 5 yıldan az olanlar için 20 gün, ve

fazla olanlar için 30 gün olarak uygulanır. Yine bu maddede yazılı iki aylık sıhhı izin süresi içinde resmi tabipler tarafından gösterilen lüzum üzerine yatarak veya ayakta tedavi edilenlerin tedavi ücretleri ve tedavi

edilmekte iken ölenlerin cenaze giderleri kurumlarınca karşılanır.

Ek Madde 14 –

Bu kanunun uygulanması ile ilgili konularda kurumlar, bağlı veya ilgili oldukları Bakanlık eliyle Devlet Personel Başkanlığına bu dairenin bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığı kanaliyle başvururlar. Bu başvurmalarla ilgili

işlemlerin yürütülme usul ve esasları Bakanlar Kurulunca tespit edilir.

Ek Madde 15 –

Bu kanunda geçen “Devlet Memuru” deyimi, belediyeler ve il özel idareleri ile bunlar ın kurdukları birlikler memurlarını da kapsar.

Ek Madde 16 –

Hangi kurumların Devlete verilmiş asli ve sürekli bir kamu hizmetini genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları, hangilerinin bu nitelikte bulunmadıkları, bu kanunun yayımı tarihinden itibaren 6 ay

içinde Çalışma ve Maliye Bakanlıkları ile Devlet Planlama Teşkilatı temsilcilerinden oluşan komisyonun önerisi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile saptanır.

Her bir kurumda, hangi görevlerde çalışanların, 4 üncü maddede belirlenen esaslara göre, memur veya işçi olduğuna, Bakanlar Kurulu Kararının yayınlanması tarihinden itibaren 12 ay içinde, Çalışma ve Maliye

Bakanlıkları ile Devlet Personel Başkanlığının sürekli olarak görev yapmak üzere atayacakları uzman temsilcilerden oluşan komisyonca kesin olarak karar verilir.

Kadro unvanları incelenen kurumun bağlı olduğu bakanlık temsilcisi de bu komisyona katılır.

Komisyonun vereceği kararlara karşı ilgililer Danıştay ‘a başvurabilirler.

Ek Madde 17 –

Halen Türkiye Kızılay ‘ ında özel statüsüne dayanarak ücret karşılığı çalışmakta olanlardan sonradan Devlet memuriyetine girmek isteyenlerin söz konusu kuruluşta geçen hizmet sürelerinin 2/3 ‘nün her y ılı için bir

kademe ve her üç yılı için bir derece verilmek suretiyle tespit edilecek derece ve kademe üzerinden atanmaları yapılabilir. (Bu şekilde değerlendirilecek süre 12 yılı geçemez.)

Ek Madde 18 –

29/06/1978 gün ve 2162 sayılı Yasa uygulamaları, bu kanunla getirilen değişiklikler kapsamı dışında kalmak üzere 657 sayılı Kanunun değişik 43 üncü maddesinin (a) bendinin birinci fıkrasında yazılı en yüksek

gösterge rakamı esas alınarak yürütülür.

KIYAFET MECBURİYETİ:

Ek Madde 19 –

Devlet memurları, kanun, tüzük ve yönetmeliklerin öngördüğü kılık ve kıyafet kurallarına uymak mecburiyetindedirler.

İKAMET MECBURİYETİ:

Ek Madde 20 –

Devlet memurlarının görev yaptıkları kurum ve hizmet birimlerinin bulunduğu yerleşme merkezlerinde (mücavir alanları dahil belediye ve köy hudutları içerisinde) ikamet etmeleri esastır.

Devlet memurlarının görevini aksatmamak kayıt ve şartıyla birinci fıkrada belirlenen hudutlar dışında ikamet etmelerine mensup oldukları kurumun yetkili amirince izin verilebilir.

Devlet memurları, ikamet ettikleri il hudutlarını tatillerde ancak yetkili amirin izniyle terkedebilirler.

BAZI GÖREVLERE ATAMALAR:

Ek Madde 21 –

Vali, büyükelçi, müsteşar, müsteşar yardımcılığı ve genel müdür görevlerine ve Bakanlar Kurulu Kararı ile atanması yapılan bu seviyelere uygun diğer görevlere yapılacak atamalarda Milli Güvenlik Akademisi

öğrenimini görenlere diğer niteliklere uymak kaydı ile öncelik verilir.

Ek Madde 22 –

Yasama organ, üyeleri ile yasama organ üyeleri dışında atanan bakanların ayakta veya meskende tedavileri halinde kullanılacak ilaç bedellerinin %20 ‘si kendileri taraf ından ödenir. Ancak, resmi sağlık kurulu raporu

ile belirlenen ve tüberküloz, kanser, kronik böbrek, akıl hastalıkları, organ nakli ve benzeri uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıkların ayakta veya meskende tedavileri sırasında kullanılmasına lüzum

gösterilen ilaçlardan, hayati önemi haiz oldukları Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tesbit edilecek olanların bedellerinin tamamı ilgili bütçeden karşılanır.

Ek Madde 23 – (Mülga madde: 12/04/1990 – KHK – 420/15 md.)

Ek Madde 24 –

Aylıklarını personel kanunlarına göre almakta olanlara müteakip ayın aylığına mahsuben Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı ile Maliye ve Gümrük Bakanlığınca müştereken belirlenecek esaslar dahilinde avans

ödenebilir. Bu şekilde yapılacak avans ödemeleri, ait olduğu aylıkla birlikte kanuni kesintilere tabi tutulur ve ilgililerin ölümü halinde geri alınmaz.

Ek Madde 25 –

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunun, 2914 sayılı Yükseköğrenim Personel Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ile diğer kanunlar uyarınca 1984 yılı

sonu itibariyle uygulanmakta olan, aylıkların hesabında esas alınan ek gösterge rakamları 1985 ve 1986 yılları ile 1987 ve müteakip yıllara aşağıda karşılarında gösterilen miktarlara yükseltilerek uygulanır.

1984 yılı sonu itibariyle 1985 yılında 1986 yılında 1987 ve müteakip

uygulanmakta uygulanacak uygulanacak yıllarda uygulanacak

olan ek gösterge ek göterge ek gösterge Ek gösterge

1200 1800 2400 3600

1100 1650 2200 3300

1000 1500 2000 3000

900 1350 1800 2700

800 1200 1600 2400

700 1050 1400 2100

650 975 1300 1950

600 900 1200 1800

550 825 1100 1650

500 750 1000 1500

400 600 800 1200

300 450 600 900

200 300 400 600

150 225 300 450

100 150 200 300

50 75 100 150

Ek Madde 26 – (Değişik madde: 23/01/1987 – KHK – 269/1 md.)

a) (Değişik fıkra: 04/09/1990 – KHK-418/9 md.; İptal Anayasa Mahkemesi ‘nin 05/02/1992 tarih ve E.1990/22, K.1992/6 say ılı Kararı ile, Yeniden düzenlenen fıkra: 18/05/1994 – KHK-527/10 md.) Bu Kanuna ekli

IV sayılı cetvelde unvanları yazılı görevlerde bulunanlara hizalarında gösterilen gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda makam tazminatı ödenir. Makam

tazminatı damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Bu tazminattan yararlananlara ayrıca yüksek hakimlik tazminatı ödenmez.

b) (Değişik fıkra: 18/05/1987 – KHK-281/4 md.) Bu görevlerde (…) makam tazminatını almaya müstehak oldukları tarihten itibaren toplam iki yıl süre ile çalıştıktan sonra emekliye ayrılanlara yukarıdaki fıkraya

göre bulunacak miktarın tamamı (926 sayılı Kanuna tabi profesörlere yarısı) hayatta bulundukları sürece her ay T.C. Emekli Sandığınca ödenir. T.C. Emekli Sandığı bu ödemeleri üç aylık devreler halinde faturası

karşılığında Hazine ‘den tahsil eder.

926 say ılı Kanuna tabi bulunan profesörlere bu maddenin (a) ve (b) fıkralarına göre ödenecek tazminatın, rütbelerinin karşılığı makam tazminatından az olması halinde, rütbelerinin karşılığı makam tazminatı

ödenir.

Ancak, kamu ve özel sektörde görev alanlarla serbest meslek icra edenlere bu fıkra gereğince tazminat ödenmez.

Ek Madde 27 –

657 sayılı Kanun ile ek ve değişikliklerinde 13/12/1960 gün ve 160 sayılı Kanunun dördüncü maddesine yapılan atıflar 08/06/1984 gün ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddelerine yapılmış sayılır.

Ek Madde 28 – (Mülga madde: 02/12/1993 – 3920/2 md.)

Ek Madde 29 –

Milli İstihbarat Teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair hükümleriyle bağlı olmaksızın; Başbakan tarafından belirlenecek uzmanlığı gerektiren

alanlarda, Başbakan onayı ile kadro karşılık gösterilmek kaydıyla sözleşmeli personel çalıştırılabilir.

68 yaşını geçmemek kaydıyla Müsteşar sözleşmeli olarak çalıştırılabilir ve sosyal güvenlik kurumlarından almakta oldukları aylıkları kesilmez.

Bu suretle çalıştırılacakların sözleşme usül ve esasları, ücret miktarı ve her çeşit ödemeleri ile diğer hakları Başbakan tarafından tesbit edilir.

Bu şekilde çalıştırılacak sözleşmeli personel, aksine talepler olmadığı takdirde T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilir; bunlar hakkında 01/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Ek Madde 30 –

Bakanlık Müsteşarları, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı, Başbakan Başmüşaviri, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı, Diyanet İşleri Başkanı, Başbakanlık Teftiş

Kurulu Başkanı, Yüksek Denetleme Kurulu Başkanı, Devlet Personel Başkanı, Valiler ve Emniyet Genel Müdürü, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanı ve Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi

Başkanının ek göstergeleri 2400 ‘den 2700’e yükseltilmiştir.

Ek Madde 31 – (Ek madde: 17/05/1990 – 3649/1 md.)

Bu Kanun kapsamına giren ve görevleri sebebiyle haklarında kamu davası açılmış olup da beraat edenlerin;

a) Vekalet verdikleri avukata, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre ödedikleri ücret,

b) Belgelendirilmiş olmak kaydıyla dava ile ilgili olarak yaptıkları masraflar,

Kurumların bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

Ek Madde 32 – (Ek madde: 09/04/1990 -KHK- 418/12 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin 05/12/1992 tarih ve E.1990/22, K 1992/6 say ılı Kararı ile, Yeniden düzenlenen madde: 18/05/1994 -KHK-527/11 md.)

Eğitim ve öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup; fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim

uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil ilköğretim müfettişleri hariç)her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte

Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarda, öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir.

Bu ödenek damga vergisi hariç diğer vergi ve kesintilere tabi tutulmaz.

Ek Madde 33 – (Ek madde: 23/02/1995 – KHK – 547/10 md.)

Yataklı tedavi kurumlarında (en az 25 yataklı normal mesai saatleri dışında, genel tatil günlerinde veya hafta sonu tatillerinde, normal, acil veya branş nöbeti tutarak, bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanılmasına müsaade edilmeyen sağlık veya yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personeline:her bir izin suretiyle karşılanamayan nöbet saati için (nöbet süresi kesintisiz 8 saatten az olmamak üzere) aşağıda gösterilen gösterge rakamlarının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak tutarda nöbet ücreti ödenir. Ancak ayda 80 saatten fazlası için ödeme yapılmaz. Bu ücret damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

Gösterge

a) Klinik Şefi, Şef Yardımcısı, Başasistan, Uzman Tabip 60

b) Tabip, Tababet Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda bu tüzük hükümlerine göre uzmanlık belgesi alanlarla aynı dallarda uzmanlık unvanı doktora aşaması ile kazanmış olanlar 55

c) Diş Tabibi 50

d) Mesleki yüksek öğrenim görmüş sağlık personeli 40

e) Lise dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık personeli 30

f) Ortaokul dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık personeli 20

Bu madde hükmü, üniversitelerin yataklı tedavi kurumlarında çalışan ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50 inci maddesinin (e) bendi kapsamında bulunanlar hakkında da uygulanır.

YURTDIŞI EĞİTİM MASRAFLARININ TAHSİLİ:

Ek Madde 34 – (Ek madde: 01/08/1996 – 4160/2 md.)

İlgili kanunlarına göre; öğrenim yapmak, yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak, staj yapmak veya benzeri bir nedenle geçici süreli görevlendirilmek suretiyle, üç ay veya daha fazla süre ile yurtdışına gönderilen kamu personeli yurtdışında bulundukları sürenin iki katı kadar mecburi hizmetle yükümlüdürler. Bu şekilde yurt dışına gönderilecek personelden, örneği Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanmış “Yüklenme Senedi ile Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedi ” al ınır.

Anılan personelin mecburi hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeden veya tamamlamadan görevinden ayrılması, müstafi sayılması ya da bir ceza ile görevine son verilmesi halinde, kendileri için kurumlarınca fiilen döviz olarak yapılmış olan her türlü masraflar aynı döviz cins ve miktarı üzerinden borçlandırılır. Döviz borcu toplamından mecburi hizmetin tamamlanan kısmı için hesaplanan miktar indirilir. Hesaplanan borç miktarı, ilgilinin durumu ve ödettirilecek meblağ dikkate alınarak azami beş yıla kadar taksitlendirilebilir. Borç miktarı ilgili tarafından Türk Lirası ile ödenir ve yapılan ödeme miktarı tahsil tarihindeki T.C. Merkez Bankasınca tespit ve ilan edilen efektif satış kuru üzerinden dövize çevrilerek yukarıda belirlenen şekilde hesaplanan döviz borcundan mahsup edilir.

İlgilinin eğitimdeki başarısızlığı veya kendi kusuru nedeniyle yurtdışından geri çağrılması ya da verilen süreyi tamamlayıp başarısız olarak dönmesi durumunda da, ilgili için fiilen döviz olarak yapılmış olan her türlü masrafların tamamı aynı esaslara göre ödettirilir.

30/04/1992 tarih ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 19 uncu maddesine 492 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen (ı) bendi kapsamında bulunanlar hakkında üçüncü fıkra hükmü, 08/04/1929 tarih ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun ve diğer kanun hükümleri uyarınca yurtdışına gönderilen öğrenciler hakkında da bu madde hükümleri uygulanır.

Kendi imkanları ile yurtdışında öğrenim gören öğrenciler bu madde hükmünün dışındadır.

YURT İÇİNDE OKUTULAN ÖĞRENCİLERİN MECBURİ HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Ek Madde 35 – (Ek madde: 01/08/1996 – 4160/2 md.)

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından personel kanunları ve diğer özel kanunlarda yer alan hükümlere göre bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren okutulacak yeni öğrencilere mecburi hizmet yükümlülüğü getirilemez.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte mecburi hizmet karşılığı okutulmakta olan öğrenciler, mezuniyetlerinden veya memuriyete atanmalarından sonra kurumlarından mecburi hizmet yükümlülüğünün kaldırılmasını talep edebilirler. Bu takdirde başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın, mecburi hizmet yükümlülüğü ve tazminat borçları (01/01/1995 tarihinden önce mecburi hizmet yükümlülüğünü ihlal edenlerin borçları dahil) ortadan kalkar.

Yurtdışında okutulanlar ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından okutulanlar hakkında bu madde hükmü uygulanmaz.

BAKANLIKLARARASI ORTAK KÜLTÜR KOMİSYONU TARAFINDAN YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRME

Ek Madde 36 – (Ek madde: 04/07/2001 – 631 S.KHK/8. md.)

Türk kültürünün yurt dışında tanıtılması, yayılması ve korunması, yurt dışındaki Türk vatandaşları ile soydaşların kültürel bağlarının korunması, güçlendirilmesi ve dini konularda aydınlatılması ile Türk dilinin

öğretilmesi amacıyla, bu Kanun ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi personel arasından, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yurt dışında görevlendirilenler, bu görevleri

süresince aylıklı izinli sayılırlar ve bunlara ayrıca, görevlendirildikleri ülkede sürekli görevle bulunan ve 9 uncu derecenin 1 inci kademesinden aylık alan bekar meslek memuruna ödenmekte olan yurt dışı aylığının

%60’ını geçmemek üzere Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilecek miktarda ödeme yapılır. Bu şekilde yurt dışında görevlendirilen personele ayni veya nakdi olarak yapılan diğer ödemeler bu ödemeden

mahsup edilir.

Kapsama dahil personel, yurt dışı görevleri karşılığında diğer kurumlar tarafından ödeme yapılması suretiyle Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından bu maddeye göre görevlendirilebilir.

Bu madde uyarınca yurt dışında görevlendirilecek personelin unvanı, sayısı, nitelikleri, seçim esas ve usulleri, görev yerleri ve süreleri, izinleri, yurt dışındaki görevlerinin sona erdirilmesi ile bu maddenin

uygulanmasına ilişkin diğer esas ve usuller, Dışişleri, Milli Eğitim ve Kültür bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığının görüşleri ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.

Ek Madde 37 – (Ek madde: 04/07/2001 – 631 S.KHK/8. md.)

36 ncı maddenin “Ortak Hükümler” bölümünün (B) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan hükümlerin, yükselinebilecek derece ve kademeler hakkındaki sınırlamaları, 67 nci madde hükmünün uygulanmasında

dikkate alınmaz.

KISIM – IX: GEÇİCİ HÜKÜMLER

SINIF HAKKINDAKİ TEKLİFLERİN İKİ AY ZARFINDA BİLDİRİLMESİ:

Geçici Madde 1 – (Mülga madde: 31/07/1970 – 1327/76 md.)

DÜZENLENECEK KADROLARIN BAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI İLE MALİYE BAKANLIĞINA BİLDİRİLMESİ:

Geçici Madde 2 – (Mülga madde: 31/07/1970 – 1327/76 md.)

İNTİBAK İŞLEMLERİNİN BAŞLANGIÇ TARİHİ:

Geçici Madde 3 – (Mülga madde: 23/12/1972 – KHK-2/5 md.)

SINIFLARA GİRECEK PERSONELİN İNTİBAKINI YAPACAK MERCİ:

Geçici Madde 4 – (Mülga madde: 23/12/1972 – KHK-2/5 md.)

MEMURLARIN İNTİBAKINDA MALİ ESASLAR:

Geçici Madde 5 – (Değişik madde: 23/12/1972 – KHK-2/3 md.)

Bu kanuna tabi kurumlardaki memurların bu Kanunda belirtilen nitelik ve diğer şartlara göre girebilecekleri sınıfların derece ve kademelerinde alacakları aylık ile 1327 sayılı Kanunun 71 inci maddesiyle getirilen ek madde gereğince yapılan ödemeler toplamı; 7244 sayılı Kanunla tesbit edilen aylıklara 263 sayılı Kanunla yapılan zam ile 819 sayılı Kanunla verilen avansın ve 01/03/1970 tarihine kadar çıkmış kanunlarla kabul olunmuş tazminat ve ödeneklerin eklenmesi suretiyle bulunacak tutardan aşağı olduğu takdirde, aradaki fark, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi suretiyle giderilinceye kadar, kendilerine ödenmekte devam olunur.

DAİMİ HİZMETLİLERİN İNTİBAKINDA MALİ ESASLAR:

Geçici Madde 6 – (Değişik madde: 23/12/1972 – KHK-2/3 md.)

Bu kanuna tabi kurumlarda 3656 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre istihdam edilen daimi hizmetliler ile bütçelere ekli (S) cetveline dahil kadrolarda çalışanların bu kanunda belirtilen nitelik ve diğer şartlara göre girecekleri sınıfların derece ve kademelerinden alacakları aylıklar ve 1327 sayılı Kanunun 71 inci maddesiyle getirilen ek madde gereğince yapılan ödemeler toplamı; 7244 sayılı Kanunla tesbit edilen aylıklara, 263 sayılı Kanunla yapılan zam ile 819 sayılı Kanunla verilen avansın eklenmesinden sonra elde edilecek tutardan aşağı olduğu takdirde, aradaki fark, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi suretiyle giderilinceye kadar, kendilerine ödenmekte devam olunur.

Milli İstihbarat Teşkilatında 3656 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre istihdam edilen daimi hizmetlilerin bu kanunda belirtilen nitelik ve diğer şartlara göre girecekleri sınıfların derece ve kademelerinden alacakları aylıklar ile 1327 sayılı Kanunun 71 inci maddesiyle getirilen ek madde gereğince yapılan ödemelerin toplamı; eski kanunlarına göre fiilen almakta oldukları ücret ile 644 sayılı Kanuna göre aldıkları tazminat, ödenek ve tayın bedeli toplamından aşağı ise, aradaki fark, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi suretiyle giderilinceye kadar kendilerine ödenmekte devam olunur.

GEÇİCİ HİZMETLİLERİN İNTİBAKINDA MALİ ESASLAR:

Geçici Madde 7 – (Mülga madde: 23/12/1972 – KHK/2-5 md.)

KADROYA BAĞLI YEVMİYELİ PERSONEL İLE İŞÇİLERİN İNTİBAKINDA MALİ ESASLAR:

Geçici Madde 8 – (Değişik madde: 23/12/1972 – KHK 2/3 md.)

Bu Kanuna tabi kurumlarda 4/10195 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına bağlı “Muayyen ve Muvakkat Müddetli Hizmetlerde Çal ıştırılacak Yevmiyeli Personel Yönetmeliği ” ne göre al ınan yevmiyeli kadrolarında çalışan personelden bu kanunda belirtilen nitelik ve diğer şartlara göre girebilecekleri sınıfların derece ve kademelerinde alacakları aylık tutarları, 4/10195 Sayılı Kararnameye göre al makta oldukları 30 günlük yevmiye tutarından aşağı olduğu takdirde, aradaki fark, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi suretiyle giderilinceye kadar kendilerine ödenmekte devam olunur.

Yukarıdaki fıkra, hükmü, bu kanuna göre intibakları yapılan işçile hakkında da uygulanır.

BELİRLİ SINIFLARA DÖNECEKLERİN KIDEM HAKKI:

Geçici Madde 9 – (Mülga madde: 31/07/1970 – 1327/82 md.)

BELİRLİ SINIFLARA DÖNECEKLER:

Geçici Madde 10 – (Mülga madde: 31/07/1970 – 1327/82 md.)

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE DÖNECEKLERE TANINAN KIDEM HAKKI:

Geçici Madde 11 – (Mülga madde: 31/07/1970 – 1327/82 md.)

MEMURİYET DIŞINDA SAĞLIK HİZMETLERİ VE TEKNİK HİZMETLERDE ÇALIŞMIŞ OLANLARIN GEÇMİŞ HİZMETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Geçici Madde 12 – (Değişik madde: 30/05/1973 – KHK 5/9 md.)

Halen sağlık hizmetleri ve teknik hizmetlerde çalışmakta olanların Devlet memuriyeti dışında geçen bu nitelikteki hizmetleri, Sınıfların tesisi ile ilgili 36 ncı maddenin II nci teknik hizmetler sınıfı ve III üncü sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri bölümündeki esaslara göre değerlendirilir.

Bu değerlendirme, aynı şekilde parlamentoda bulunan sağlık ve teknik hizmetler sınıfları mensupları için de uygulanır.

Yapılacak intibak neticesinde ilgililerin girecekleri dereceler, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri derecenin son kademe aylığını geçemez. Ancak bu intibaklarda ek geçici 2 ve ek geçici 3 üncü madde hükümleri saklıdır.

SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYALLEŞTİRİLMESİNDE ÇALIŞTIRILAN PERSONELE UYGULANACAK MALİ HÜKÜMLER:

Geçici Madde 13 – (Değişik madde: 23/12/1972 – KHK 2/3 md.)

05/01/1961 tarihli ve 224 Sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki Kanun hükümlerine göre sözleşme ile çalışmakta olan sağlık personeli, aynı görevde kaldıkları sürece, bu kanunda belirtilen nitelik veya diğer şartlara göre derece ve kademelerinden alacakları aylıklar ile 1327 Sayılı Kanunun 71 inci maddesiyle getirilen ek madde gereğince yapılan ödemelerin toplamı; eski kadrolarından fiilen almakta oldukları, bu ödemeler yerine geçecek yeni ödemeler tesbit olununcaya kadar mahrumiyet şartları ve seyyar hizmet tazminatı dışında kalan sözleşme ücretleri toplamından aşağı ise, aradaki fark, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi suretiyle giderilinceye kadar kendilerine ödenmekte devam olunur.

İNTİBAK İŞLERİNDE UYULACAK ESAS VE ÖLÇÜLER:

Geçici Madde 14 – (Mülga madde: 31/07/1970 – 1327/85 md.)

ESKİ HÜKÜMLERİN KİMLERE UYGULANACAĞI:

Geçici Madde 15 – (Mülga madde: 31/07/1970 – 1327/85 md.)

ÖDENEKLERLE İLGİLİ ESKİ HÜKÜMLERİN UYGULANMA SÜRESİ:

Geçici Madde 16 – (Mülga madde: 23/12/1972 – KHK 2/5 md.)

KADEMELERDE VE KADEME İÇİNDE İNTİBAK:

Geçici Madde 17 – (Mülga madde: 31/07/1970 – 1327/85 md.)

334 SAYILI KANUNDAN FAYDALANANLARIN EMEKLİ İKRAMİYESİ:

Geçici Madde 18 – (Mülga madde: 31/07/1970 – 1327/85 md.)

İNTİBAK HÜKÜMLERİNİN ŞEKİL VE ŞARTLARININ YÖNETMELİKTE BELİRTİLMESİ:

Geçici Madde 19 – (Mülga madde: 31/07/1970 – 1327/85 md.)

BU KANUNDA ÖNGÖRÜLEN TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER YÜRÜRLÜĞE KONULUNCAYA KADAR ESKİLERİNİN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA DEVAM OLUNACAĞI:

Geçici Madde 20 – (Değişik madde: 23/12/1972 – KHK 2/3 md.)

Bu Kanunda öngörülen tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya kadar, bunlara tekabül eden eski kanun, tüzük ve yönetmelikler hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Eski kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre yapılacak ödemelerden hangilerinin bu Kanun uyarınca yapılabilecek ödemelere tekabül ettiği hususu, Maliye Bakanlığının teklifi üzerine, Bakanlar Kurulunca tesbit olunur.

134 üncü maddede öngörülen tüzük yürürlüğe konuluncaya kadar, bu madde sözü edilen yüksek disiplin kurulu ilgili bakanın onayı; disiplin kurulları ise kanunlarında hüküm bulunan kurumlarda söz konusu hükümlere göre, kuruluş kanunu olmayan kurumlarla kuruluş kanunu olup da kanunlarında hüküm bulunmayan kurumlarda ilgili bakanın onayı ile kurulur.

ÖDEMELERİN BAŞLANGIÇ TARİHİ:

Geçici Madde 21 – (Mülga madde: 31/07/1970 – 1327/87 md.)

İNTİBAK VE UYGULAMA KOMİSYONU:

Geçici Madde 22 – (Mülga madde: 23/12/1972 – KHK 2/5 md.)

Geçici Madde 23 – (Değişik madde: 31/07/1970 – 1327/89 md.)

İlkokul mezunu olmayıp bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte maaşlı kadrolarda veya bütçelerin (D) ve (S) cetvellerinden alınan kadrolarda çalışmakta olanların intibakları durumlarına göre ilkokul mezunu olanlar gibi yapılır.

Geçici Madde 24 – (Mülga madde: 23/12/1972 – KHK 2/5 md.)

Geçici Madde 25 – (Ek madde: 19/03/1969 – 1136/196; Mülga madde: 26/02/1975 – 1238/6 md.)

Geçici Madde 26 –

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte “asli Devlet memuru” olanlar 657 say ılı Kanunun değişik 6 ncı maddesinde öngörülen yemini yapmış sayılırlar ve imzalı “yemin belgesi” kurumlar ınca bunların özlük dosyalarına

konulur.

Geçici Madde 27 –

92 nci maddenin uygulanmasında;

29/06/1981 tarih 4253 ve 2485 sayılı Kurucu Meclis Kanunu hükümlerine göre Danışma Meclisi üyeliğine seçilenler hakkında, üyeliklerinin sona ermesinden sonra, 2485 sayılı Kanunun 12 nci maddesi hükmüne göre

işlem yapılır.

Geçici Madde 28 –

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte “Aday Memur” olarak görevde bulunanlar hakk ında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bu Kanunla değişik adaylıkla ilgili 56, 57 ve 58 inci madde hükümleri hariç eski

mevzuatın uygulanmasına devam olunur.

Halen 2 yıllık adaylık süresini tamamlamış olup da asli memurluğa atanması yapılmamış olanlar hakkında, bu Kanunun yürürlüğü girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde kurumlarınca gerekli işlemler yapılır.

Geçici Madde 29 –

Bu Kanunun disipline ilişkin hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenmiş olan disiplin fiil ve hareketleri hakkında bu konuları düzenleyen önceki hükümler uygulanır.

Bu uygulamayla ilgili işlemlerden;

a) Kanunun yayımından önce işlenmiş fiil ve hareketlere ilişkin işlemler Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki yıl içerisinde,

b) Kanunun yayımı ile disiplin işlemine ait hükümlerin yürürlüğe girdiği tarih arasında işlenen fiil ve hareketlere ilişkin işlemler bu fiil ve hareketlerin işlendiği tarihten itibaren 2 yıl içerisinde sonuçlandırılır.

Geçici Madde 30 –

Bu Kanun uyarınca düzenlenecek disiplin bölümüne ilişkin yönetmelik en geç üç ay içinde, diğer yönetmelikler ile sınav ve hizmetiçi eğitim yönetmelikleri ve eğitim genel panı en geç bir yıl içinde hazırlanarak

yürürlüğe konulur. Bu yönetmelikler yürürlüğe konuncaya kadar önceki hükümlerin uygulanmasına devam olunur.

Geçici Madde 31 –

Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ek ve geçici maddelerine göre aylık almakta olan veya aylıksız izinli sayılan personelden mezkur Kanunun

derece yükselmesine dair hükümlerinde yeralan şartları taşımakla beraber, 01/03/1975 tarihinden sonra kadrosuzluk sebebiyle derece yükselmesi yapamayanların bu şekilde geçen başarılı hizmet süreleri,

öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla her yılı bir kademe ve her üç yılı bir derece verilmek suretiyle kadro şartı aranmaksızın değerlendirilir. (20/02/1979 tarihli ve 2182 sayılı

Kanuna göre kazanılmış olan haklar saklıdır)

Bu madde hükmü, 01/03/1975 tarihi ile bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarih arasında emekli olanlar hakkında da uygulanır.

İlgililere bu şekilde yapılacak değerlendirme sonucunda ulaşacakları derece ve kademeler üzerinden aylık ödenmesine bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımını takip eden aybaşından itibaren başlanır. Bu

madde hükümlerinin uygulanmasında memur lehine doğan durumlar dolayısıyla 01/03/1975 tarihinden bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süre için bir fark ödemesi yapılmaz.

Aynı süre içinde haklarında emeklilik hükümleri uygulanmış olanlara da aylık ve ikramiye farkı ödenmez.

Geçici Madde – (Ek madde: 12/05/1989 – KHK 368/3 md.)

Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar 657 sayılı Kanunun 114 üncü maddesinde sözü edilen “Sicil Not Defteri”ne uyulmadan düzenlenen siciller geçerlidir.

Geçici Madde 33 – (Ek madde: 04/07/2001 – 631 S.KHK/9. md.)

67 nci madde uyarınca, diğer şartları taşımakla birlikte üst derecelerde kadro olmadığı için derece yükselmesi yapamamış olan memurlardan öğrenim durumları ve bulundukları derece ve kademelerdeki çalışma

süreleri itibarıyla birden fazla üst derecelere yükselebilecek durumda olanların kazanılmış hak aylıkları, 01/01/2002 tarihinden itibaren, kademe ilerlemelerine müstehak oldukları tarih itibarıyla ve her yıl azami bir

derece uygulanmak suretiyle yükseltilir.

EK GEÇİCİ MADDELER:

SINIFLARA İNTİBAK:

Ek Geçici Madde 1 – (Ek madde: 31/07/1970 – 1327/90 md.)

Bu kanuna tabi kurumlarda, her ne ad altında olursa olsun çalışan personelden bu kanunun 4 üncü maddesinin (A) fıkrasına göre Devlet memuru sayılacak olanlar, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, 36 ncı madde ile tesis olunan sınıfların tarifleri ve kapsamları dikkate alınarak ve fiilen yaptıkları görev gözönünde tutularak sınıflara dahil edilirler.

ÖĞRENİM DURUMU DEĞİŞMEYENLERİN DERECE VE KADEMELERE İNTİBAK:

Ek Geçici Madde 2 – (Ek madde: 31/07/1970 – 1327/90.md; Değişik madde: 15/05/1975 – 1897/2 md.)

01/03/1970 tarihi ile 30/11/1970 tarihi arasında görevde bulunmaları nedeniyle intibakı yapılmış olanlar ile 30/11/1970 ‘den 01/03/1975 tarihine kadar olan sürede göreve al ınanlardan bu madde gereğince

değerlendirmeye esas alınan, hizmetlerde öğrenim durumları değişmemiş olanların derece ve kademelere intibakı aşağıdaki esaslara göre yapılır.

A) Başlangıç derece ve kademesi olarak 01/03/1975 tarihindeki öğrenim durumuna göre 36 ncı maddede tesbit olunan hizmete giriş derece ve kademesi esas alınır.

B) 18 yaşın bitirilmesinden sonra, 87 nci maddede belirtilen kurumlarda geçen başarılı hizmet süreleri değerlendirilir.

C) Aşağıda gösterilen görevlerde başarılı olarak geçen süreler (B) fıkrasındaki sürelere eklenir.

a) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinde, Belediye Başkanlığında, illerin daimi komisyon üyeliğinde,

b) Subay, askeri memur, (…), astsubay, uzman jandarma çavuş (Jandarma uzatmalı er, onbaşı, çavuş), ordu uzman çavuş olarak orduda,

c) Hazırlık kıtası ile okul dönemi dahil yedek subaylıkta (Muvazzaflık dışında geçen süre dahil), yedek subay öğretmenlikte, muvazzaf ve ihtiyat erlikte, (84 üncü madde hükümleri saklıdır.)

d) Özel kanunlarındaki ve 657 sayılı Kanundaki hükme dayanılarak kazai rüşt kararı alınmak suretiyle veya mecburi hizmetin ifası nedeniyle öğrenimleri ile ilgili görevlere atananların, 18 yaşını bitirilmesinden önce

bu görevlerde,

e) Teknik hizmetler sınıfı, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında bulunanlar ile bu sınıflara girecek nitelikte olanların yurt içinde veya yurt dışında 87 nci madde kapsamına girmeyen yerlerde, (12

yılı geçmemek üzere, meslekleri ile ilgili hizmetlerin 3/4 ‘ü),

f) Özel okullarda yöneticilik ve ö ğretmenlik yapanlardan Milli Eğitim Bakanlığı emrinde görev kabul etmiş olanların, özel öğretim kurumlarında (12 yılı geçmemek üzere bu hizmetlerin 2/3 ‘ü),

g) Serbest avukatl ıkta, (12 yılı geçmemek üzere bu sürenin 3/4 ‘ü),

h) Bas ın kartları yönetmeliğine göre, basın kartına sahip olmak suretiyle gazetecilik yaparak memurluğa girenlerin; meslekleriyle ilgili görevlerde istihdam edilmeleri şartıyle; fiilen gazetecilik yaparak geçirdikleri

sürenin 2/3 ‘ü,

i) Vekil imam olup da sonradan din hizmetleri s ınıfında asli kadrolara geçmiş olanların vekillikte geçen hizmetlerinin tamamı,

k) Yabancı memleketlerde öğretmen olarak Türk kültürüne hizmet edenlerden Türk vatandaşlığına geçmiş ve Devlet memuru olmuş olanların, yurt dışında öğretmenlikte geçen hizmetlerinin, (12 yılı geçmemek

üzere 2/3 ‘ü),

D) 01/03/1970 tarihinden önce çeşitli kanunlara dayanılarak kazanılmış bulunan kıdemler ile aşağıda gösterilen kıdemler (B) fıkrasındaki sürelere ayrıca eklenir.

a) Devlet lisan imtihanını vermek,

b) Fevkalade başarıdan dolayı verilen takdirnamelere dayanılarak barem kanunlarıyle, tespit edilen normal süreden erken terfi etmek,

c) 7163, 1323, 1134, 4273, 4454, 4489, 5442, 2556 ve 5931 sayılı Kanunlardan veya benzer nitelikteki hükümleri taşıyan kanunlardan yararlanmak suretiyle kazanılan kıdemler,

d) 01/03/1970 tarihinden önce barem veya emeklilikte kazanılmış hak aylığının tespitinde sayıldığı halde bu maddede gösterilmeyen süreler,

E) 36 ncı maddenin (A) bendinin çeşitli fıkralarında kademe veya derece verilmesi öngörülen durumları bu fıkralardaki esaslar dairesinde 01/03/1975 tarihinden önce ibraz etmiş bulunanlara sözü edilen hükümler

uyarınca durumlarına göre verilmesi gereken derece ve kademeler, bu maddenin (B) fıkrasındaki süreler ayrıca eklenir.

F) Aşağıdaki süreler bu maddeye göre yapılacak değerlendirmede nazara alınmaz.

a) Saat ücreti karşılığında veya sözleşmeli olarak, normal çalışma saatleri ile kayıtlı olmaksızın ve normal çalışma saatlerinden daha az süre çalışılmak suretiyle yapılan işlerde geçen,

b) Emekli aylığı almak suretiyle geçen,

Hizmet süreleri,

G) Emekliliğe tabi olmaksızın doktora öğrenimi yapanların yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora öğrenim sürelerinin 3 yılı,

H) Aynı süre ve aynı neden hiçbir şekilde mükerreren değerlendirilemez.

İ) (A) bendi uyarınca başlangıç olarak alınacak derece ve kademe üzerine, yukarıdaki bentler esas alınmak suretiyle değerlendirilmesi gerektiği tespit olunacak sürelerin her yılı için bir kademe ve her üç yılı için

bir derece verilmek suretiyle bulunacak derecenin ilgili kademesine intibak ettirilir. Bu kanunun 92 nci maddesinin 6 ncı fıkrası hükmü mahfuzdur.

1327 sayılı Kanun ve ondan sonra çıkarılmış bulunan Kanun Hükmündeki Kararnamelerle yapılmış ve bu Kanun hükümlerine göre yapılacak intibaklar ve bu intibaklar sonucu varılacak yükselme dereceleri ilgili

memurlar için kazanılmış haktır.

1. – 30/11/1970 tarihinden (bu tarih dahil) önce;

a) Çeşitli barem ve teadül kanunlarına göre kazanılmış hak aylıkları,

b) T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emeklilik keseneğine esas aylıkları, (87 nci maddeye tabi kurumlar dışında sigorta primi ödenmek suretiyle geçen süreler nedeniyle emeklilik keseneğine esas

aylıkta yapılan yükselmeler hariç),

Öğrenim durumlarına göre 36 ncı maddenin (A) bendindeki tabloda gösterilen hizmette yükselebilme derecesinden daha yukarı derecelerde olanların intibakı, daha yukarıda olan bu aylık derecelerine yapılır.

Ayrıca, intibak ettikleri derecenin aylığını kazanılmış hak olarak aldıkları veya emeklilik keseneği ödedikleri sürenin her yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır.

Bunların 30/11/1970 tarihinden sonra geçirdikleri ve geçirecekleri her başarılı hizmet yılları için, intibak ettirildikleri derecenin son kademesi aylığını geçmemek üzere, bir kademe ilerlemesi uygulanır.

2. – Durumları 2 nci fıkra kapsamına girenlerden 1 inci fıkraya göre yapılacak intibakları lehlerine olanların intibakı 1 inci fıkra hükümlerine göre yapılır.

ÖĞRENİM DURUMLARI DEĞİŞENLERİN İNTİBAKI:

Ek Geçici Madde 3 – (Ek madde: 31/07/1970 – 1327/90 md.; Değişik madde: 15/05/1975-1897/2 md.)

01/03/1970 – 30/11/1970 tarihleri arasında görevde bulunmaları nedeniyle intibakı yapılmış olanlarla, 30/11/1970 tarihinden 01/03/1975 tarihine kadar olan sürede göreve alınanlardan, değerlendirmeye esas alınan hizmetlerden ilkinde (Askerlik dahil) göreve başladıktan sonra öğrenim durumları 36 ncı maddeye göre daha ileri kademe veya yüksek derecede hizmete alınma hakkı verecek şekilde değişenlerin, derece ve kademelere intibakı 36 ncı maddenin (A) bendinin 12/d fıkrası uyarınca ve ek geçici 2 nci madde esaslarına göre yapılır. Öğrenim durumları bir defadan fazla değişenlerin intibakı aynı esaslara göre yeniden tespit olunur.

İNTİBAKTA ESAS ALINACAK DERECE VE KADEMELERİ AYRICA TESPİT OLUNANLAR:

Ek Geçici Madde 4 – (Ek madde: 31/07/1970 – 1327/90 md.; Değişik madde: 15/05/1975 – 1897/2 md.)

(Öğrenim ve hizmet durumlarına göre bu Kanunun 36 ncı maddesine göre daha yüksek derece ve kademeden hizmete alınma hakkı olanlar hariç) intibakta başlangıç derece ve kademesi olarak:

a) Mülga Maden Teknisyen Okulu mezunları için 11 inci derecenin 2 nci kademesi, Yıldız Teknik Okulunun mülga Fen Memurluğu kısmından mezun olanlar ile mülga Orta Orman Okulu ve Orman Tatbikat Okulu mezunları için 10 uncu derecenin 2 nci kademesi,

b) Bunlardan ve Nafıa Fen Mektebini bitiren fen memurlarından özel statüsüne göre mühendis unvanını almış bulunanlar için 9 uncu derecenin birinci kademesi,

c) (Değişik bent: 12/06/1978 – 2156/1 md.) 30/11/1970 tarihinden önce göreve başlamış olanlardan 36 ncı maddedeki hizmete giriş dereceleri, 3656 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile tespit olunan giriş derecesinin altında olanlarla emniyet hizmetleri sınıfına girenlerden ilkokulu bitirenler; 3656 sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki giriş derecesinin 1 inci kademesi esas alınarak, hizmet özelliklerine göre 36 ncı madde gereğince verilen kademe ve dereceler intibakın yapılmasında ayrıca değerlendirilir.

d) 644 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında istihdam edilmekle beraber Milli Emniyet Teşkilatında fiilen emniyet hizmeti gören personelden lise veya dengi okul mezunları için 12 nci derecenin ikinci kademesi,

e) Ordudan ayrılmış subay, astsubay ve askeri memurlar için 1323 sayılı Kanunun öngördüğü giriş derecesinin birinci kademesi,

f) (Değişik bent: 23/12/1988 – KHK 351/6 md.) 633 sayılı Kanunla müktesep hakları saklı tutulan ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar dahil müftü, müftü yardımcısı ve vaizler için 12 nci derecenin 1 inci kademesi, imamhatip ve müezzinler için 14 üncü derecenin 3 üncü kademesi; Kur ‘an ö ğreticileri ve mülhak vakıf camilerinde görev yapan imamhatip ve müezzinkayyımlar için 14 üncü derecenin 3 üncü kademesi,

g) Mülga 3437 sayılı Kanuna göre yetiştirilen ve 1177 sayılı Kanun hükümlerine göre yüksek öğrenime intibak hakları saklı tutulan Tütün Eksperleri 10 uncu derecenin 2 nci kademesi,

Alınır.

h) Bunlardan, 36 ncı maddenin (A) bendinin 6/a fıkrasında gösterilenlerin intibakında ve ilerlemesinde aynı maddenin (B) bendinin 1 inci fıkrasındaki şartlar, 01/03/1975 tarihinde görevde bulunmaları kaydıyle, yerine getirilmiş sayılır.

30/11/1970 tarihinden önce göreve başlamış olanlardan, ilkokul mezunu olmayanların intibakında, ilkokul mezunu olanlar gibi işlem yapılır.

i) (a) ve (g) fıkrası şumulüne girenler 2 nci derecenin son kademesine, (f) fıkrası şümulüne girenler 3 üncü derecenin son kademesine kadar yükselebilirler.

İSTİSNAİ MEMURİYET KADROLARINDA OLANLARIN DURUMU:

Ek Geçici Madde 5 – (Ek madde: 31/07/1970 – 1327/90 md.; Mülga madde: 15/05/1975 – 1897/ 2 md.)

SONSUZ İZİNLİ CAMİ GÖREVLİLERİNİN DURUMU:

Ek Geçici Madde 6 – (Ek madde: 31/07/1970 – 1327/90 md.; Değişik madde: 30/05/1974 – KHK/ 12; Aynen kabul: 15/05/1975 – 1897/2 md.)

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun geçici 86 ncı maddesinde belirtilen şekilde sonsuz izinli sayılan cami görevlilerinin intibakı yapılmaz. Bunlara 31/05/1974 tarihinde işgal ettikleri kadronun tekabül ettiği derecenin ilk kademe aylığının yarısı ödenir. Diğer yarısı ise hizmeti fiilen yürüten vekile ödenir.

HAKİMLER, HAKİM YARDIMCILARI, SAVCILAR, SAVCI YARDIMCILARI, DANIŞTAY VE SAYIŞTAY MESLEK MENSUPLARI:

Ek Geçici Madde 7 – (Ek madde: 31/07/1970 – 1327/90 md.)

(Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyeleri ve raportörleri, hakimlik ve savcılık mesleklerinde bulunanlarla bu meslekte sayılan görevlerde olanlar, Danıştay ve Sayıştay meslek grupları ve Sayıştay savcı ve savcı

yardımcıları) hakkında kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar 788 sayılı Memurin, 1108 sayılı Maaş, 2556 sayılı Hakimler, 44 sayılı Anayasa Mahkemesi, 521 sayılı Danıştay 832 sayılı Sayıştay kanunları ile

3656 sayılı Kanuna ek ve tadillerinin aylık ve ödeneklerle ilgili hükümleri hariç, diğer hükümlerinin uygulanmasına devam olunur ve bu kanunla Devlet memurlarına sağlanan diğer haklardan faydalanırlar.

(Ek fıkra: 12/02/1982 – 2595/14 md.; Değişik fıkra: 26/06/1984 – KHK 241/13 md.) Birinci fıkrada sayılanlara, ilgili Kanunlarında gerekli düzenleme yapılıncaya kadar bu Kanunlarda yer alan hükümlere göre

verilmekte olan hakim ödeneği veya yargı ödeneği oranları %108 olarak uygulanır. (Ek ibare : 18/05/1987 – KHK – 281/2 md.) Ancak, bu şekilde ödenecek miktar birinci fıkrada sayılanlara verilecek en yüksek

aylık tutarının %50 ‘sinden az olamaz.

(Ek f ıkra: 30/12/1987 – KHK 306/7 md.) Bu maddeye göre yapılacak hakim ve Yargı ödeneği ödemeleri damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz.

Ek Geçici Madde 8 – (Ek madde: 31/07/1970 – 1327/90 md.; Değişik madde: 30/05/1974 – KHK 12; Aynen kabul: 15/05/1975 – 1897/2 md.)

Anayasa Mahkemesi raportörleri ile hakimlik ve savcılık mesleğinde, bu meslekten sayılan görevlerde bulunanların ve Danıştay ve Sayıştay meslek mensupları ile Sayıştay savcı ve yardımcılarının aylıkları, fiilen

almakta bulundukları aylıkların derecelerinin gösterge tablosunda, tekabül ettiği derecelere intibak ettirilmek suretiyle hesaplanır. 44 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin son fıkrasındaki geçici raportörlere ilişkin

ödenek hükmü mahfuzdur.

Bunların kademelerinin tesbiti, intibaklarını esas alan aylıklarında geçirdikleri süre esas alınmak ve bu sürenin her bir yılı için bir kademe verilmek suretiyle yapılır. Artan yıl kesirleri girdikleri kademede geçmiş

sayılır.

(Üç ve dördüncü fıkralar mülga: 09/04/1990 – KHK – 418/13 md.)

(Ek fıkra: 09/04/1990 – KHK – 418/13 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin 05/02/1992 tarih ve E.1990/ 22, K.1992/6 Say ılı Kararı ile.)

3659 VE 2847 SAYILI KANUNLAR İLE BUNLARIN EK VE DEĞİŞİKLİKLERİNE TABİ KURUMLAR:

Ek Geçici Madde 9 – (Ek madde: 31/07/1970 – 1327/90 md.; Değişik madde: 30/05/1974 – KHK/ 12; Aynen kabul: 15/05/1975 – 1897/2 md.)

3659 sayılı Kanunla ek ve değişiklikleri, 2847 sayılı Kanun ile ek ve değişikliklerine tabi olan kurumların (Et ve Balık Kurumu ve Petrol Ofisi dahil) personeli hakkında kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar, söz konusu kanunların ilgili hükümleri ile özel kanunlarındaki hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Ancak, bu kurumlarda çalışan personelin aylıklarının hesabında aşağıdaki esaslar uygulanır.

A) Söz konusu kurumlar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren hizmetlerinin gerektirdiği görevler için 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde belirtilen sınıflara göre ve 35 inci maddedeki esaslar dairesinde kadrolarını tespit ederler.

B) Bu kurumlar personelinin aylıklarının hesabında bu Kanuna ekli (1) sayılı gösterge tablosu esas alınır.

Bu kurumlar için tespit edilen sınıflara giriş ve hizmette derece yükselmeleri ve kademe ilerlemeleri ve öğrenim derecelerine göre yükselebilecekleri en yüksek dereceler hususunda bu kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

Bu kurumlarda 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerden alınabilecek kadrolar ve ek gösterge verilecek görevler genel ve katma bütçeli kuruluşlarda bu derecelere tahsis edilmiş kadroların sayısı ve görev nitelikleri gözönünde bulundurulmak suretiyle her yıl Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilir.

Bu kurumlarda yönetim kuruluna katılacak işçi üyeler ile kamu kesimi dışından gelecek işveren temsilcisi üyelere diğer yönetim kurulu üyelerine ödenen tutarda (ek gösterge dahil) ödeme yapılır.

Bu madde kapsamına giren kurumların genel müdürleri ile genel müdür muavinleri hakkında 657 sayılı Kanunun istisnai memurluklarla, ilgili hükümleri uygulanır.

Ek Geçici Madde 10 – (Ek madde: 31/07/1970 – 1327/90 md.; Mülga madde: 11/11/1983 – 2954/ 64 md.)

Ek Geçici Madde 11 – (Ek madde: 31/07/1970 – 1327/90 md.)

Ek geçici 9 uncu ve 10 uncu maddelerde yazılı kurumlarda çalışan personelin sınıflara ve derecelere intibaklarında bu kanunun intibak hükümleri uygulanır.

TİYATRO, OPERA, BALE SANATKARLARI VE ORKESTRA TEKNİK PERSONELİ:

Ek Geçici Madde 12 – (Ek madde: 31/07/1970 – 1327/90 md.; Değişik madde: 23/12/1972 – KHK 2/4 md.)

Devlet Tiyatro, Opera ve Balesinin özel kanunlarına göre, stajyer, uzman memurlar, uygulatıcı uzman memurlar, sanatkar olarak çalışan personeli hakkında, bu Kanun esasları çerçevesinde hazırlanacak kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar, 10/06/1949 tarihli ve 5441 sayılı Kanun, 14/07/1970 tarihli ve 1309 Sayılı Kanun, 14/07/1970 tarihli ve 1310 Sayılı Kanun ile bu kanunlarda atıf yapılan kanun hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Ancak:

A) 14/07/1970 tarihli ve 1309 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ile 14/07/1970 tarih ve 1310 Sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde idari sözleşme ücret limitleri aşağıdaki tutarlara yükseltilmiştir.

Stajyerler 1650

Sahne uygulatıcıları (Uzman memurlar) 1100 – 3700

Sanat uygulatıcıları (Uygulatıcı uzman memurlar) 1500 – 5000

Sanatkar memurlar 2000 – 7000

Bu tutarlara 1309 Sayılı Kanunun 17 nci, 1310 Sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesine göre herhangi bir zam yapılamaz. Yukarıdaki limitler Devlet memurları göstergelerine uygulanacak katsayı nedeniyle husule gelecek artış veya eksiliş oranında artırılır veya eksiltilir.

B) Devlet Memurları Kanununun derece yükselmesi ve kademe ilerlemesine ilişkin hükümleri gözönünde bulundurulmak suretiyle;

1 – Stajyerlerin emekli keseneklerine esas ücret dereceleri, 1327 Sayılı Kanuna ekli gösterge tablosundaki 10 uncu derecenin ilk kademesinden başlar ve bu derecenin;

2 – Sanatkarların emeklilik keseneklerine esas ücret dereceleri, 9 uncu derecenin ilk kademesinden başlar ve 1 inci derecenin;

3 – Sanat uygulatıcıların (uygulatıcı uzman memurların) emekli keseneğine esas ücret dereceleri 10 uncu derecenin ilk kademesinden başlar ve 4 üncü derecenin;

4 – Sahne uygulatıcılarının (uzman memurların) emekli keseneklerine esas ücretleri 13 üncü derecenin ilk kademesinden başlar ve 6 ncı derecenin;

son kademesine kadar yükselir.

C) Devlet Tiyatrosu ile Devlet Opera ve Balesinin, Orkestra üyeleri hakkında da (A) ve (B) bentlerinde yazılı hükümlere göre işlem yapılır.

D) Devlet Tiyatro, Opera ve Balesinin (A) bendinde tespit edilen personelin dışında kalan personeli hakkında Devlet Memurları Kanununun (1327 Sayılı Kanunun 90 ıncı maddesiyle eklenen ek geçici 20nci maddesi hükümleri hariç) bütün hükümleri uygulanır.

Bu madde kapsamına giren kurumlarda hizmet sözleşmeleri Maliye Bakanlığının olumlu görüşüne dayanılarak yapılır.

(Ek fıkra: 29/11/1984 – KHK – 243/35 md.; Değişik fıkra: 04/03/1987 – KHK 272/1 md.) Kültür ve Turizm Bakanlığının sanatla ilgili merkez ve taşra birimlerine bağlı olarak çalışan orkestra, koro ve topluluk sanatçıları, sanatkarları ve sanatçı öğretmenleri ile stajyerleri hakkında da bu maddenin (B) ve (D) bendlerinde yer alan hükümler uygulanır. Halen görevde bulunanların durumları da buna göre yeniden düzenlenir.

BELEDİYE OPERA VE TİYATROLARI, ŞEHİR VE BELEDİYE KONSERVATUVAR VE ORKESTRASI:

Ek Geçici Madde 13 – (Ek madde: 31/07/1970 – 1327/90 md.; Değişik madde: 23/12/1972 – KHK 2/4 md.)

Belediye Opera ve Tiyatroları ile Şehir ve Belediye Konservatuvar ve Orkestralarının teknik bünyeye dahil olan stajiyer, uzman memurlar uygulatıcı uzman memurlar ve sanatkarlar hakkında, kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar 29/07/1960 tarih ve 37 sayılı Kanun ile bu Kanunla atıf yapılan kanun hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Ancak;

A) Teknik bünyeye dahil stajiyer ve sanatkarların sözleşme ücretleri ve emeklilik keseneğine esas aylıkları bakımından başlangıç ve en son yükselebilecekleri derece ve kademeleri hakkında, bu Kanunun ek geçici 12 nci maddesinin (A) bendi ile (B) bendinde tesbit edilen taban ve tavan rakamları uygulanır.

Şu kadar ki, belediye meclisleri bahsi geçen sanatkarlar ve stajiyerler için ek geçici 12 nci maddenin (A) bendi ile yükseltilen sınırlardan daha aşağı ücret tesbitine yetkilidir.

B) Belediye Opera ve Tiyatroları ile Şehir ve Belediye Konservatuvar ve Orkestralarında çalışan ve (A) bendinin dışında kalan personel hakkında bu Kanunun belediyeler personeli ile ilgili hükümleri uygulanır.

Bu madde kapsamına giren kurumlarda hizmet, sözleşmeleri Maliye Bakanlığının olumlu görüşüne dayanılarak yapılır.

(Ek fıkra: 30/05/1973 – KHK 5/13 md.) Bu madde kapsamına giren Kuruluşların 29/07/1960 tarihli ve 37 sayılı kanun kapsamına girmeyen teknik bünyeye dahil stajyer, uzman memur, uygulatıcı uzman memur ve sanatkarları hakkında ek geçici 12 nci maddenin (B) bendi hükmü uygulanır.

CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI ÜYELERİ:

Ek Geçici Madde 14 – (Ek madde: 31/07/1970 – 1327/90 md.; Değişik madde: 23/12/1972 – KHK 2/4 md.)

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının 6940 Sayılı Kanuna göre teknik kuruluşuna dahil olan personeli hakkında bu Kanun esasları çerçevesinde hazırlanacak kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar, 6940 Sayılı Kanun hükümleri ile bu Kanunun atıf yaptığı kanun hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Ancak;

A – Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası teknik kuruluşuna dahil üyelerinin aylıklarının hesabında bu kanuna ek gösterge tablosu esas alınır.

B – Devlet Memurları Kanununun derece yükselmesi ve kademe ilerlemesine ilişkin hükümleri gözönünde bulundurulmak suretiyle;

1) Stajiyerler 10 uncu derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve bu derecenin son kademesine,

2) Sanatkarlar 9 uncu derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 1 inci derecenin son kademesine,

Kadar yükselebilirler.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının özel kanununa göre teknik kuruluşu dışında kalan personeli hakkında Devlet Memurları Kanununun bütün hükümleri uygulanır.

(Ek fıkra: 30/05/1973 – KHK 5/14 md.) Bu madde hükümleri Devlet Senfoni Orkestrası personeli hakkında da uygulanır.

TİYATRO, OPERA, BALE SANATKARLARI İLE ORKESTRA TEKNİK PERSONELİNİN İNTİBAKI:

Ek Geçici Madde 15 – (Ek madde: 31/07/1970-1327/90. md.; Değişik madde: 15/05/1975-1897/2 md.)

Ek geçici 12 ve 13 üncü maddelerde yazılı personelin emeklilik, ek geçici 13 üncü maddenin son fıkrasında ve ek geçici 14 ve 17 nci maddede yazılı personelin aylık bakımından intibakında bu maddelerin başlangıç dereceleri esas alınmak suretiyle ve söz konusu maddelerde yazılı görevler ile 87 nci maddede sayılan kurumlarda; ek geçici 12, 13 ve 14 üncü maddelerde yazılan sanatkar, sanatkar öğretmen, stajyer sanatkar ve sanatkar niteliğindeki hizmetlerde ve hazırlık kıtası ile okul dönemi dahil yedek subaylıkta (muvazzaflık dışında geçen süre dahil), yedek subay öğretmenlikte ve muvazzaf ve ihtiyat erlikte geçen süreler her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.

Ancak, ek geçici 12 nci maddenin (B) bendinin 3 üncü fıkrasında belirlenen sanat uygulatıcılarından yüksek öğrenim görmüş olanlarla, 4 üncü fıkrasında belirlenen sahne uygulatıcılarından lise, lise dengi veya yüksek öğrenim görmüş olanların emekli keseneğine esas başlangıç dereceleriyle yükselebilecekleri derecelerin tespitinde 36 ncı madde hükümleri uygulanır.

1309 ve 1310 sayılı kanunlarda yazılı orkestra yönetim kurulu, teknik kurul ve sanat ve yönetim kurulu tarafından tespit edilen ücretler ek geçici 12 ve 13 üncü maddelerde yazılı personelin halen almakta oldukları brüt aylık tutarlarından az olduğu takdirde, ilgililerin ücretleri bu aylık seviyesine yükselinceye kadar aradaki fark ödenmeye devam olunur. Bunların, ücretlerinin azaltılmış olması, emeklilik keseneğine esas aylık derece ve kademeleri yönünden kazanılmış haklarını ihlal etmez.

Ek geçici 12 nci maddenin (B) bendinin 2 nci fıkrasında belirtilen sanatkarlardan 4 yıllık yüksek öğrenim üstü öğrenim yapan sanatkarlar ve daha ileri uzmanlık öğrenimi yapan sanatkarlarla, 3 üncü fıkrada belirlenen sanat uygulatıcılarından yüksek öğrenim görmüş olanlarla 4 üncü fıkrasında belirlenen sahne uygulatıcılarından lise, lise dengi veya yüksek öğrenim görmüş olanların emekli keseneğine esas başlangıç dereceleriyle yükselebilecekleri derecenin tespitinde 36 ncı madde hükümleri uygulanır.

Bu madde kapsamına giren personelin intibakları bir defa da ek geçici 2, 3 ve 4 üncü maddeler hükümlerine göre yapılır ve bu iki intibaktan personelin lehine olan esas alınır.

DEVLET SANATÇILARI VE SANATKARLAR:

Ek Geçici Madde 16 – (Ek madde: 31/07/1970-1327/90 md.; Değişik madde: 12/02/1982 – 2595/16 md.)

Teknik bünyeye dahil olmayan ve haklarında Devlet Memurları Kanunu hükümlerinin uygulanması gerekenler hariç, bu Kanunun Ek Geçici 12, l3 ve 14 üncü maddeleri kapsamına dahil personel ile Kültür ve

Turizm Bakanlığının sanatla ilgili merkez ve taşra birimlerine bağlı olarak çalışan orkestra, koro ve topluluk sanatçıları, sanatkarları ve sanatçı öğretmenleri ile Devlet sanatçıları söz konusu maddelerin mali

hükümlerine bağlı kalınmaksızın sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler

Sanatçı sıfatını kazananlardan yönetici kadrolara atananlar da, bu kadrolar karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler.

(Değişik fıkra: 22/08/1989 – KHK – 378/5 md.) Yukarıdaki fıkralara göre sözleşmeli olarak çalıştırılacakların sözleşme esasları, bunlara ödenebilecek ücretin üst sınırları ve sağlanacak sosyal yardımlar ile diğer mali

haklar; ilgili bakanlığın önerisi ve Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır.

(Değişik fıkra: 09/04/1990 – KHK-418/14 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin 05/02/1992 tarih ve E.1990/22, K.1992/6 say ılı Kararı ile; Yeniden düzenlenen fıkra: 18/05/1994 – KHK-527/12 md.) Bu şekilde

sözleşme ile çalıştırılanlar, kesenekleri kendilerince ve kesenek karşılıkları da kurumlarınca karşılanmak üzere, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler. Sanatçı, sanatkar, sanatçı Öğretmenler ile Devlet sanatçılarının

emeklilik kesenekleri bu Kanuna ekli (I) sayılı Ek gÖsterge cetvelinde kadroları teknik hizmetler sınıfında yer alan mühendisler için öngörülen ek göstergeler esas alınır. Ancak yönetici kadrolar karşılık gösterilerek

sözleşme ile çalıştırılanların emeklilik kesenekleri bu kadrolar için saptanmış bulunan ek göstergelerden düşük olamaz.

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI MEHTERAN BÖLÜĞÜ SANATKARLARI:

Ek Geçici Madde 17 – (Ek madde: 31/07/1970 – 1327/90 md.; 30/05/1974 – KHK/l2; Aynen kabul: 15/05/1975 – 1987/2 md.)

Genelkurmay başkanlığı Mehteran Bölüğü sanatkarları hakkında kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar aşağıdaki hükümler uygulanır.

A) Sözü edilen sanatkarların aylıklarının hesabında bu kanuna ekli gösterge tablosu esas alınır.

B) Bu kanunun derece yükselmesi ve kademe ilerlemesine ilişkin hükümleri gözönünde bulundurulmak suretiyle;

1) Stajyerler 10 uncu derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve bu derecenin son kademesine,

2) Sanatkarlar 9 uncu derecenin ilk kademesinden işe başlar, birinci derecenin son kademesine,

Kadar yükselebilirler.

Bunların intibakları ek geçici 15 inci maddedeki hükümler dairesinde yapılır.

BU KANUNA TABİ KURUMLARDA İŞÇİ STATÜSÜNDE ÇALIŞANLAR İLE SÖZLEŞMELİ PERSONEL HAKKINDA UYGULANACAK HÜKÜMLER:

Ek Geçici Madde 18 – (Ek madde: 31/07/1970 – 1327/90 md.; Değişik madde: 15/05/1975- 1897/2 md.)

Bu Kanuna tabi kurumlarda işçi statüsünde çalışmakta olup da fiilen yaptıkları iş dolayısıyle memur tanımına girenlerden memur statüsüne geçirilenler ile 30/11/1970 tarihinde özel kanunlarına göre veya dış teknik yardım fonlarından ücret alarak, bu kanunun 4 üncü maddesine göre sözleşmeli çalışanlardan intibakı yapılanlar ve sözleşmelerinde yazılı süreler 30/11/1970 tarihinden sonra sona erip de sözleşmelerini yenilemiş bulunan personelden yeni sürenin sonunda memurluğa geçmek isteyenlerin intibakı, ek geçici 2 ve 3 üncü maddeler hükümlerine göre yapılır.

657 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN KURUMLAR MENSUPLARINA UYGULANACAK KATSAYI:

Ek Geçici Madde 19 – (Ek madde: 31/07/1970 – 1327/90 md.; Değişik madde: 23/12/1972 – KHK 2/4 md.)

Bu Kanunun ek geçici 6, 7, 9, 12, 13 ve 14 üncü maddelerinde yazılı olanların aylık miktarlarının tesbitinde de Genel Bütçe Kanunu ile Devlet memurları için kabul olan katsayı uygulanır.

MEMUR YARDIMLAŞMA KURUMU KESENEĞİ:

Ek Geçici Madde 20 – (Ek madde: 31/07/1970 – 1327/90 md.; Mülga madde: 12/02/1982 – 2595/19-a md.)

EK GEÇİCİ 7, 9, 12,13 VE 14 ÜNCÜ MADDELER KAPSAMINA GİREN PERSONELE, BU KANUNA TABİ MEMURLARA, ÖDENENLER DIŞINDA ÖDEME YAPILMIYACAĞI VE BUNLARA UYGULANACAK DİĞER HÜKÜMLER:

Ek Geçici Madde 21 – (Ek madde: 31/07/1970 – 1327/90 md.; Değişik madde: 15/05/1975-1897/2 md.)

(Değişik fıkra: 22/10/1981-2543/1 md.) Ek Geçici 7, 9, 12, 13 ve 14 üncü maddeler kapsamına giren personele bu Kanuna tabi memurlara ödenenler dışında herhangi bir ödeme yapılamaz. Ancak, 440 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi hükümleri ile 30 ve geçici 7 nci maddesindeki haklar saklıdır.

178 inci maddenin, (1, 2, 3 üncü derece yönetici kadrolarında bulunanlara fazla mesai ödenmez) hükmü, TRT ‘nin haber ve program hizmetlerinde çal ışan elemanlarla Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi personeline uygulanmaz.

Bu kanunun : İkinci görev yasağı, ikinci görev verilecek memurlar ve görevler ders görevi ve konferans ücreti, iş güçlüğü zammı, iş riski zammı, mali sorumluluk tazminatı (Kasa açığından sorumlu olan veznedarlar, nakit ve kıymet muhafızları ve diğer görevlilere verilen kasa tazminatları) eleman temininde güçlük zammı, avukatlık ücreti, fazla çalışma ücreti ile diğer özlük ve sosyal haklarla ve istihdan şekilleriyle ilgili hükümleri birinci fıkrada yazılı personel hakkında da uygulanır.

Ek geçici 12 nci ve 13 üncü maddeler kapsamına giren personel hakkında 5441, 1309, 1310, 37 ve 6940 sayılı kanunların bütün hükümleri aynen uygulanır, Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi, Senfoni Orkestraları ve Devlet Konservatuvarlarında görevli sanatkar ve sanatkar yöneticileri ile, belediyelere bağlı tiyatro, opera ve orkestralarda görevli sanatkarların sahne ve sanatla ilgili çalışmalarında bütün hizmetlerin yürütülmesinde başka iş ve hizmet yasağına ilişkin hükümler uygulanmaz.

Ek Geçici Madde 22 – (Ek madde: 31/07/1970 – 1327/90 md.)

Bu kanunun ek geçici 1 – 6, 8, 10, 11, 15, 16, 17 ve 18 inci maddeleri uyarınca yapılacak intıbaklarda, personelin Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği tarihteki hukuki durumları esas alınır.

Ek Geçici Madde 23 – (Ek madde: 31/07/1970 – 1327/90 md.)

Bu kanunun uygulanmasında yeterli hüküm olmaması dolayısiyle kesin bir şekilde halledilmesine imkan bulunmıyan durumları, kanunun benzer hükümleri ile genel ilkelerini dikkate almak suretiyle çözümlemeye

Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Bakanlar Kurulu karariyle çözümlenen haller için en kısa zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisine gerekli Kanun tasarısı sevk edilir.

Ek Geçici Madde 24 – (Ek madde: 31/07/1970 – 1327/90 md.)

Bu kanunun 43 üncü maddesi uyarınca gösterge rakamlarına 50, 100, 150 veya 200 rakamları eklenmek suretiyle hangi görevlere ödeme yapılacağı ve 50 ila 70 arasındaki göstergelerin hangi memuriyetler için alınacağı, kanunun ilk uygulama yılında Bakanlar Kurulunca tespit edilir ve tespit tarihini takip eden ay başından itibaren ödeme yapılmaya başlanır. Tespit edilen bu görevler 1971 yılı Bütçe Kanunu ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine sunulur.

Ek Geçici Madde 25 – (Ek madde: 31/07/1970 – 1327/90 md.)

Yasama organı üyeleriyle dışardan atanan bakanlardan emekliliklerini devam ettirenler, Yasama organından veya memuriyetten emekli olanların, kazanılmış haklarını teşkil eden emekli keseneklerine, esas olan derecelerine gösterge tablosunda tekabül eden dereceler üzerinden intibakları yapılır ve emeklilikleri düzenlenir.

Ek Geçici Madde 26 – (Ek madde: 31/07/1970 – 1327/90 md.)

Halen teşkilat kanunu ve kadroları bulunmıyan bakanlıklar için Genel Kadro Kanunu ile alınacak kadrolara, bu bakanlıklarda çalışıp kadroları bağlı ve ilgili kuruluşlarda bulunan personelden, bakanlıkça lüzum görülenlerin fiilen ifa ettikleri görevlere tayin ve intibakları bu kanun hükümlerine göre yapılır.

Ek Geçici Madde 27 – (Ek madde: 31/07/1970 – 1327/90 md.; Mülga madde: 15/05/1975 – 1897/2 md.)

36 NCI MADDENİN A BENDİNİN 11 İNCİ FIKRASINDA SAYILAN MEMURLUKLARI ÖZEL KANUN, TÜZÜK VE YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE DAYANILARAK ALMIŞ BULUNANLARIN DURUMLARI:

Ek Geçici Madde 28 – (Ek madde: 31/07/1970 – 1327/90 md.; Değişik madde: 15/05/1975 – 1897/2 md.)

36 ncı maddenin (A) bendinin 11 inci fıkrasında sayılan unvanları ve belediyelerdeki teftiş heyetlerine dahil müfettiş unvanlarını söz konusu fıkrada belirtilen şartlarla kazanmamış olmakla beraber, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine dayanarak almış bulunanların intibakları yapılırken, bunların söz konusu fıkrada belirtilen unvanları bu fıkrada gösterilen şekilde almış oldukları kabul edilmek suretiyle bir defaya mahsus olmak üzere işlem yapılır.

DOKTORA MASTER VE UZMANLIK YAPANLARIN İNTİBAKLARINDA DEĞERLENDİRİLECEK SÜRE:

Ek Geçici Madde 29 – (Ek madde: 31/07/1970-1327/90 md.; Mülga madde: 15/05/1975 – 1897/2 md.)

Ek Geçici Madde 30 – (Ek madde: 31/07/1970 – 1327/90 md.; Değişik madde: 30/05/1974 – KHK-12/2, Aynen kabul: 15/05/1975-1897/2 md.)

Bu Kanunun ek geçici 9 uncu maddesinde yazılı kurumlardan özel kanunlarla kurulmuş ve sermayesinin %60 ‘ ından fazlası Hazineye ait olanların, mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan genel müdürlük müfettiş yardımcıları, kendi özel kanunları çıkıncaya kadar, Devlet Personel Başkanlığınca düzenlenecek özel yeterlik sınavı yönetmeliklerine göre yapılacak sınavda başarı göstererek müfettişliğe atanmaları sırasında, 36 ncı maddenin (A) bendinin 11 inci fıkrası ile Bakanlık müfettişlerine tanınan haklardan yararlanırlar.

Söz konusu kurumlar müfettişlerinden bu unvanı ek geçici 28 inci maddede belirtilen şartlarla almış olanlar hakkında ek geçici 28 inci madde hükümleri uygulanır.

BU KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN KURUMLAR PERSONELİNE 68 İNCİ MADDENİN UYGULANACAĞI:

Ek Geçici Madde 31 – (Ek madde: 31/07/1970 – 1327/90 md.; Değişik madde: 23/12/1972-KHK – 2/4 md.)

Kendi özel kanunları çıkıncaya kadar bu Kanun kapsamı dışında kalıp da aylıklarını bu Kanuna göre almakta olan ve bu kanunun ek geçici 6, 9, 10, 12, 13 ve 14 üncü maddeleri kapsamına giren kurumlarda, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına 68 inci maddedeki şartlar ve atanmasındaki usule göre aşağı derecelerden memur atanabilir.

Ek Geçici Madde 32 – (Ek madde: 31/07/1970 – 1327/90 md.)

“Maarif Vekaleti taraf ından idare edilecek mektep pansiyonları hakkındaki 1838 numaralı Kanunun bazı maddelerinin tadiline ve bu kanuna bazı hükümler ilavesine dair ” 2005 say ılı Kanuna dayanılarak Bütçe Kanununa bağlı “N” cetveli ile al ınan kadrolarda istihdam olunanlar hakkında, 2005 sayılı Kanunda değişiklik yapılıncaya kadar; bu kanun hükümleri uygulanır.

Ek Geçici Madde 33 – (Ek madde: 31/07/1970 – 1327/90 md.)

Bu kanunun mali hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihle 28/02/1971 tarihi arasında bağlanacak emekli, malullük dul ve yetim aylıkları, yapılacak intibakların sona erdirilmesine intizaren bu kanunun yürürlüğünden önceki aylık tutarlarına göre hesap edilir.

Ek Geçici Madde 34 – (Ek madde: 31/07/1970 – 1327/90 md.)

Bu kanunun mali hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihle 28/02/1971 tarihi arasında T.C. Emekli Sandığına tabi iştirakçilerden alınacak kesenek, (giriş aidatı ve artış farkları dahil) karşılık ve %1 nispetindeki ek karşılıklar yeni tutarlar üzerinden tespit edilmekle beraber, bunlardan eski aylık tutarlarına veya emekli keseneğine esas aylıklara isabet eden miktarlar T.C. Emekli Sandığına gönderilir.

Sandığa ödenmiyecek miktarlar hakkında 1970 yılı Bütçe Kanununun 21 inci maddesi hükmü uygulanır.

Ek Geçici Madde 35 – (Ek madde: 31/07/1970 – 1327/90 md.)

Evvelce, 36 ncı maddede yazılı genel idare sınıfının 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki görevlerde bulunmuş olup da sonradan daha aşağı derecelerdeki görevlere atananların, emeklilik kesenekleri evvelce iktisap etmiş oldukları yukarı derecelerdeki aylıkları üzerinden kesilir ve emeklilikleri bu derecelerden düzenlenir.

Ek Geçici Madde 36 – (Ek madde: 31/07/1970 – 1327/90 md.; Mülga madde: 15/05/1975 – 1897/2 md.)

Ek Geçici Madde 37 – (Ek madde: 31/07/1970 – 1327/90 md.)

Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce burslu olarak öğrenim yapmak veya bilgi, görgü, ihtisaslarını artırmak veya incelemelerde bulunmak üzere yurt dışına çıkmış Devlet memurları ile burslu olarak yurt dışında öğrenim yapmaları kurumları ve ilgili yabancı ülkenin görevli kuruluşu arasında karalaştırılmış olanlara, yurt dışındaki öğrenimleri süresince aylık ve ücretleri, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümlerle tespit edilmiş tutarlar üzerinden kendilerine ödenir.

Ek Geçici Madde 38 – (Ek madde: 01/09/1972 – KHK 1/1. md.; İptal: 23/10/1972 tarih ve 7/5225 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.)

MEMURLARDAN ÜST DERECEDE ÖĞRENİM SAYILMAYAN MESLEKİ ÖĞRENİM GÖRENLERE KADEME İLERLEMESİ UYGULANACAĞI:

Ek Geçici Madde 39 – (Ek madde: 23/12/1972 – KHK-2/4 md.; Mülga madde: 15/05/1975 – 1897/2 md.)

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DIŞ KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN HİZMETLİLERİN İNTİBAKI:

Ek Geçici Madde 40 – (Ek madde: 23/12/1972-KHK-2/4 md.; Değişik madde: 08/10/1973 – KHK 8/20 md.)

Dışişleri Bakanlığı dış kuruluşlarında (D) cetvelinden alınan torba kadrolarda istihdam edilmeleri sebebiyle emeklilikle ilgilendirilmeleri gerekirken ücretlerinden emeklilik keseneği kesilmeyen hizmetlilerin, 4644 ve 5434 sayılı Kanunlar hükümlerine göre 01/12/1944 tarihinden sonra geçen hizmet süreleri dikkate alınmak ve aldıkları ücretler uygun olmak şartıyla ek geçici 3 üncü madde esasları dairesinde emeklilik keseneğine esas aylık dereceleri tespit edilir ve bunlardan 30/11/1970 tarihinde görevde bulunanlar bu dereceler üzerinden Devlet memurluğuna intibak ettirilirler.

Bu suretle, intibakları yapılanların her derecede geçirdikleri süre içinde almaları lazım gelen emeklilik keseneğine esas aylıklardan bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar kesilmesi gereken kesenekler adlarına borç kaydedilir ve aylıklarından ayrıca %10 kesilmek suretiyle Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına ödenir. Karşılıkları aynı süre içinde kurumlarınca Sandığa ödenir.

Ancak yukarıdaki esaslara göre intibakları yapılanlardan, bu Kanunun 4 üncü maddesinin (D) fıkrası uyarınca Bakanlar Kurulu Kararı ile işçiler eliyle gördürülmesi kararlaştırılacak olan hizmetlerde çalışmakta bulunanlar, 01/06/1973 tarihinden itibaren işçi statüsüne geçirilirler ve haklarında Sosyal Sigortalar Kanunu hükümleri uygulanır.

Dışişleri Bakanlığı dış kuruluşlarında bütçe kanunlarındaki hükümler uyarınca 01/12/1970 tarihi ile 31/05/1973 tarihleri arazında torba kadrolarda istihdam edilmek üzere yeniden işe alınan personelden öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceyi aşmamak şartiyle belirli bir barem veya emeklilik derecesi olanlar bu derecelerden, açıktan atananlar ise 36 ncı maddedeki giriş derecesinden Devlet memurluğuna intibak ettirilirler.

Bunların göreve başladıkları tarih ile 31/05/1973 tarihi arasında geçen hizmet süreleri kademe ilerlemesi olarak verilir. Öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceyi aşmamak kaydiyle 68 inci maddedeki kanuni bekleme süresini dolduranlarda bu süre derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir. Bunlara durumlarına uygun unvan, sınıf ve derecelerden Bakanlar Kurulunca ihdas edilecek kadrolar tahsis edilir.

(Ek fıkra: 15/01/1974-KHK-9/5 md.) Yukarıki fıkralara göre intibakı yapılanların, intibakları neticesi girecekleri sınıfların derece ve kademelerinden alacakları emsalli aylığa tekabül eden döviz miktarı, 31/05/1973 tarihinde aldıkları döviz miktarından aşağı olduğu takdirde aradaki fark kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi suretiyle giderilinceye kadar, kendilerine ödenmekte devam olunur.

İNTİBAKLAR SIRASINDA GÖREVDE OLMAYANLAR HAKKINDA UYGULANACAK İŞLEM:

Ek Geçici Madde 41 – (Ek madde: 23/12/1972-KHK- 2/4 md.; Değişik madde: 15/05/1975 – 1897/2 md.)

Personelinin intibakı bu Kanun hükümlerine göre yapılan kurumlarda 01/03/1970 veya 01/03/1975 tarihlerinde yahut bu iki tarih arasında görevde bulunmamış olanların intibakı yapılmaz.

Bu durumda olanlardan sonradan göreve girmek isteyenler hakkında aşağıdaki şekilde işlem yapılır.

A) 01/03/1975 tarihinde;

a) Askerlik görevini yapmakta olanlar,

b) Özel okullarda yöneticilik ve öğretmenlik görevlerinde bulunanlar (Sadece Milli Eğitim Bakanlığı emrinde görev kabul etmiş olmaları şartıyle),

c) 1416 sayılı Kanuna göre yurt dışında öğrenim yapmakta olanlar,

d) 4489 sayılı Kanun ile bu Kanunun 77 nci maddesine dayanılarak yabancı bir memleket veya uluslararası bir kuruluşta görevli bulunanlar,

e) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinde, belediye başkanlığında, illerin daimi komisyon üyeliğinde bulunanlar,

Bu Kanunun ek geçici maddeleri ile getirilmiş bulunan intibak hükümleri dairesinde intibak ettirilecekleri derece ve kademe ile göreve alınabilirler.

B) Görevde bulunmamaları (A) bendinde belirtilen nedenlere dayanmıyanlardan, çeşitli barem ve personel kanunlarına veya T.C. Emekli Sandığı Kanununa göre kazanılmış hakkı olanlar evvelce kazandıkları barem veya emeklilik dereceleri (Bu derece sınıf ve öğrenim durumlarına göre 36 ncı madde ile tespit edilen yükselebilme derecesini geçmişse, 36 ncı maddede tespit edilen yükselebilme derecesi) ve bu derecede geçirilen süre gözönüne alınmak suretiyle tespit edilecek kademe ile göreve alınabilirler.

MECBURİ HİZMETLİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN ORTADAN KALKMASI:

Ek Geçici Madde 42 – (Ek madde: 23/12/1972 – KHK-2/4 md.)

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mecburi hizmetle yükümlü olup da, hizmetlerine lüzum olmadığına ilgili kurumun teklifi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşüne dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilenlerin bu yükümlülükleri ortadan kalkar.

1, 2, 3 VE 4 ÜNCÜ DERECE GÖREVLERE 01/12/1971 TARİHİNDEN SONRA ATANANLARIN BU GÖREVLERDE EVVELCE GEÇEN SÜRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Ek Geçici Madde 43 – (Ek madde: 23/12/1972 – KHK – 2/4 md.)

Kurumların, Bakanlar Kurulunca tespit edilen 1, 2, 3 ve 4 üncü derece görevlerine 01/12/1971 tarihinden sonra atananların, bu tesbitle belirlenen aynı derecedeki görevlerde evvelce bulundukları süreler (emeklilik bakımından kazanılmış hak sayılmamak şartıyla) atandıkları yeni görevlerde kademe ilerlemesi verilmek suretiyle değerlendirilir.

AYLIK VE YEVMİYE TUTARLARI ARASINDAKİ FARKIN TANIMI:

Ek Geçici Madde 44 – (Ek madde: 23/12/1972 – KHK – 2/4 md.)

Geçici 5, 6, 8 ve 13 üncü maddelerde geçen aylık ve yevmiye tutarları arasındaki fark bu maddelerde sözü edilen ödemelerin net tutarları arasındaki farktan Memur Yardımlaşma Kurumu keseneği ile tasarruf bonosu kesintisi düşüldükten sonra artan kısmı ifade eder.

Yeni vergi kanunları çıkarılması vergi oranlarında veya emekli keseneklerinde artış veya katsayıdaki düşme gibi sebepler bu farkı arttırıcı yönde etkilemez.

İNTİBAK İŞLEMLERİNİ YAPACAK MERCİİ:

Ek Geçici Madde 45 – (Ek madde: 23/12/1972 – KHK-2/4 md.; Mülga madde: 15/05/1975 – 1897/2 md.)

68 İNCİ MADDE UYARINCA YAPILACAK ATAMALARDA DİKKATE ALINACAK SÜRELER:

Ek Geçici Madde 46 – (Ek madde: 23/12/1972-KHK-2/4 md.)

Kararnamenin 1 inci maddesi ile değiştirilen 68 inci maddenin (yasama organı üyeliğinde ve muvazzaf askerlikte yedek subaylıkta okul devresi dahil geçen süreler 10 yıllık sürenin hesabında dikkate alınır) hükmü, 1327 sayılı Kanunla değişik 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesi uyarınca 01/12/1970 tarihinden sonra yapılan atamalar hakkında da uygulanır.

TOPRAK VE TARIM REFORMU MÜSTEŞARLIĞI İLE GELİŞTİRİLECEK HAŞHAŞ İKAME BÖLGESİ TEŞKİLATINDA ÇALIŞTIRILACAKLARIN İSTİHDAM ESASLARI:

Ek Geçici Madde 47 – (Ek madde: 23/12/1972 – KHK-2/4 md.)

Toprak ve Tarım Reformu uygulamaları ve Geliştirilecek Haşhaş İkame Bölgesi Projeleri ile ilgili hizmetlerde bu hizmetlerin devamı süresince ve karşılıkları bu amaçla kurulan fonlardan ödenmek üzere, çalıştırılacaklar hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır.

A) Devlet memurları ile bu Kanunun ek geçici 6 ve 9 uncu maddeleri kapsamına giren kuruluşların personeline, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının ve Geliştirilecek Haşhaş İkame Bölgesi Teşkilatının kadrolu veya kadrosuz hizmetleri (175 inci madde hükümleri saklı kalmak şartiyle) Bakanlar Kurulunca tespit edilecek ücret karşılığında ikinci görev olarak verilebilir.

B) Sözü edilen kuruluşlarda, Bakanlar Kurulunca tespit edilecek ücret karşılığında, Devlet Memurları ile ek geçici 6 ve 9 uncu maddeler kapsamına giren kuruluşların personelinin de sözleşme ile çalıştırılmaları mümkündür.

Bu şekilde sözleşme ile çalıştırılacak personel, görevlerinden aylıksız izinli ayrılmış sayılırlar. Ve memuriyetleri ile buna ait her türlü hak ve yükümlülükleri devam eder. Bu gibilerin izinli oldukları süre genel hükümler çerçevesinde kademe ilerlemesinde ve derece yükselmesinde değerlendirilir.

Ancak, 68 inci maddeye göre kazanılmış hak aylıklarının üzerindeki kadroları işgal edenlerin bu süreleri kadro aylığını kazanılmış hak olarak alıncaya kadar kademe ilerlemesi ve derece yükselmesinde doğrudan doğruya dikkate alınır. Ayrıca 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa göre verilmesi gereken kesenek ve karşılıklar ilgililer tarafından ödenmek şartiyle bu süreler fiili hizmet olarak emeklilik mükteseplerinde hesaba katılır.

Bu memurlara, yukarıda anılan teşkilatta aylıksız izinli olarak çalıştıkları süreler karşılığında, asıl bağlı oldukları Kuruluşa karşı herhangi bir mecburi hizmet yüklenemez.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

Kategoriler

%d blogcu bunu beğendi: